Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO.PL obowiązująca od 23.02.2023

PREAMBUŁA

Ochrona danych osobowych zawsze była traktowana jako jeden z najważniejszych aspektów w działalności ELARTO. Naszym celem jest również należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej "RODO”). W związku z powyższym, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania  danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Definicje:
  1. Sklep Internetowy - serwis internetowy należący do Administratora danych osobowych, dostępny pod domeną elarto.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Administratora danych osobowych Towary,
  2. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  3. Administrator danych osobowych - Elżbieta Trzeciak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Elarto Elżbieta Trzeciak z siedzibą: 42-200 Częstochowa ul. Nałkowskiej 7, NIP 573-171-22-26, REGON 152145580, będąca właścicielem Sklepu Internetowego ELARTO, dostępnego pod domeną elarto.pl,
  4. Klient - osoba, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba, że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży, zgodnie z warunkami Regulaminu Sklepu Internetowego ELARTO, jako bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, gdy dokonywany w oparciu o umowę sprzedaży zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, co znajduje potwierdzenie w złożonym przez tę osobę oświadczeniu w trakcie dokonywania zakupu w Sklepie internetowym ELARTO lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego ELARTO, w szczególności która na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego ELARTO składa zamówienie,
  5. Konsument - osoba fizyczna, a także osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży zgodnie z warunkami Regulaminu Sklepu Internetowego ELARTO, jako bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy dokonywany w oparciu o umowę sprzedaży zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co znajduje potwierdzenie w złożonym przez tę osobę oświadczeniu w trakcie dokonywania zakupów w Sklepie internetowym ELARTO,
  6. Osoba odwiedzająca stronę Sklepu Internetowego ELARTO - zarówno Klienci Sklepu Internetowego ELARTO, jak i osoby, które przeglądają zawartość Sklepu Internetowego ELARTO, ale nie dokonują zakupów oraz osoby nie będące zarejestrowanym Klientem Sklepu Internetowego ELARTO, które dokonują w nim zakupów, ale bez rejestracji,
  7. Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowy Administratora danych osobowych, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu,
  8. Regulamin Sklepu Internetowego - regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną w Sklepie Internetowy ELARTO, będącego własnością Administratora danych osobowych, który dostępny jest  pod domeną elarto.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Administratora danych osobowych Towary.
 2. Polityka prywatności Sklepu Internetowego ELARTO ma charakter informacyjny, zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym ELARTO plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego ELARTO jest Elżbieta Trzeciak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Elarto Elżbieta Trzeciak z siedzibą: 42-200 Częstochowa ul. Nałkowskiej 7, NIP 573-171-22-26, REGON 152145580, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, e-mail: sklep@elarto.pl.
 4. Dane osobowe w Sklepie Internetowym ELARTO przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO”.
 5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego ELARTO, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie określonych danych w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego ELARTO oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego ELARTO i w niniejszej Polityce Prywatności niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży i świadczenia usług elektronicznych np. Newsletter, czat, Konto Klienta, formularz kontaktowy z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia danej umowy.
 6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane przetwarza, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla określonych, zgodnych z prawem celów,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania,
  5. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 7. Biorąc pod wagę charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 2
PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach oraz w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
  1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw, określonych w § 2 ust. 1 niniejszej Polityki Prywatności.

§ 3
CEL, PODSTAWA, OKRES ORAZ ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Klienta w Sklepie Internetowym ELARTO.
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym ELARTO w następujących celach, na następujących podstawach, w następujących okresach:
  Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania Okres przechowywania danych
  Obsługa Konta Klienta na stronie Sklepu Internetowego ELARTO Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO - wykonanie umowy - przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, albo do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy
  Korzystanie ze strony Sklepu Internetowego ELARTO oraz zapewnienie jej prawidłowego funkcjonowania Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata)
  Wykonanie umowy o świadczenie usług elektronicznych - newsletter, formularz kontaktowy, czat - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umowy Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO - wykonanie umowy - przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, albo do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy
  Wykonanie umowy sprzedaży, podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO - wykonanie umowy - przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, albo do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy
  Marketing Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO - zgoda osoby, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
  Prowadzenie statystyki i analizy ruchu na Stronie Internetowej ELARTO Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, ale nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, według którego podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata
  Prowadzenie ksiąg podatkowych lub rachunkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (t.j. Dz.U.2022.2651)
  lub art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (t.j. Dz.U.2023.120) – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
  okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych, tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej lub rachunkowych, tj. 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą
  Ustalenie, dochodzenie bądź obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone względem Administratora Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, ale nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń, które mogą być podniesione w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, według których podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata)

§ 4
ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego ELARTO, a w szczególności dla realizacji zawieranych umów sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w Polityce Prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania
 3. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego ELARTO mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  1. przewoźnicy i firmy kurierskie,
  2. podmioty obsługujące płatności elektronicznej lub kartą płatniczą,
  3. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego ELARTO, w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi ,
  4. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze.

§ 5
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 RODO.
 2. Każda osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO,  ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Każda osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i w trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, albo podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń..
 5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki Prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego ELARTO.

§ 6
PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM ELARTO

 1. RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. W związku z powyższym Administrator w niniejszym paragrafie podaje informacje dotyczące możliwego profilowania.
 2. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 3. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (profilowanie), jednakże nie będzie to wywoływać wobec nich żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Klientów.
 4. Profilowanie danych osobowych przez Sklep Internetowy ELARTO polega na przetwarzaniu danych osób odwiedzających stronę Sklepu Internetowego ELARTO w sposób zautomatyzowany oraz ręczny, poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o tych osobach, w szczególności do analizy lub prognozy ich osobistych preferencji oraz zainteresowań.
 5. W celu dotarcia do osób odwiedzających stronę Sklepu Internetowego ELARTO z komunikatami marketingowymi poza stroną Sklepu Internetowego ELARTO Administrator korzysta z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu komunikatów marketingowych na innych stronach niż strona Sklepu Internetowego ELARTO. W tym celu zewnętrzni dostawcy instalują np. odpowiedni kod lub pixel, aby pobrać informacje o aktywności osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego ELARTO na stronie Sklepu Internetowego ELARTO. Szczegóły w zakresie stosowanych cookies znajdują się w § 7. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na dopasowaniu komunikatów marketingowych do preferencji oraz zainteresowań.
 6. W celu dotarcia do osób odwiedzających stronę Sklepu Internetowego ELARTO z komunikatami marketingowymi za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego ELARTO, Administrator korzysta z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu komunikatów marketingowych na stronie Sklepu Internetowego ELARTO. W tym celu zewnętrzni dostawcy instalują np. odpowiedni kod lub pixel, aby pobrać informacje o aktywności osób odwiedzających stronę Sklepu Internetowego ELARTO na stronie Sklepu Internetowego. Szczegóły w zakresie stosowanych cookies znajdują się w § 7. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na dopasowaniu komunikatów marketingowych do preferencji oraz zainteresowań.
 7. W celu dotarcia do osób odwiedzających stronę Sklepu Internetowego ELARTO z komunikatami marketingowymi za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego ELARTO, Administrator korzysta z własnych mechanizmów cookies, aby pobrać informacje o aktywności osób odwiedzających stronę Sklepu Internetowego ELARTO na Stronie Sklepu Internetowego ELARTO. Szczegóły w zakresie stosowanych cookies znajdują się w § 7. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na dopasowaniu komunikatów marketingowych do preferencji oraz zainteresowań.

§ 7
POLITYKA COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM ELARTO

 1. Polityka cookies stanowi dokument będący integralną część niniejszej Polityki prywatności.
 2. Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniach końcowych, tj. na urządzeniach, z którego korzystają Osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego ELARTO. Do takich urządzeń końcowych zaliczamy np. tablet, smartfon, komputer, laptop.
 3. Pixel to kod oprogramowania, który pozwala śledzić osoby odwiedzające Stronę Internetową i ich zachowanie na stronach internetowych, na których rozmieszczono piksele. Może to być podstawowe śledzenie, czy dana osoba odwiedziła Stronę Internetową, aż do szczegółowego śledzenia działań, takich jak dodanie produktu do koszyka, wybranie produktu, wysłanie formularza itp. Piksel może przesłać zgromadzone informacje stronie trzeciej, tj. do dostawcy kodu.
 4. Pliki cookies można podzielić, ze względu na ich dostawcę, na:
  1. własne, które tworzone są i odczytywane przez stronę Sklepu Internetowego,
  2. podmiotów trzecich, które tworzone są i odczytywane przez system teleinformatyczny podmiotów trzecich.
 5. Pliki cookies można podzielić ze względu na ich okres przechowywania na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego:
  1. sesyjne – przechowywane do czasu wylogowania się ze Sklepu Internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
  2. stałe - przechowywane przez określony czas, zdefiniowany przez parametry każdego pliku lub do czasu ręcznego ich usunięcia.
 6. Pliki cookies można podzielić, ze względu na cel ich stosowania:
  1. niezbędne, czyli takie, które umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie strony Sklepu Internetowego ,
  2. funkcjonalne/preferencyjne, czyli takie, które umożliwiają dostosowanie strony Sklepu Internetowego do preferencji osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego,
  3. analityczne i wydajnościowe, czyli takie, które gromadzące informacje o sposobie korzystania ze strony Sklepu Internetowego,
  4. marketingowe, reklamowe i społecznościowe, czyli takie, które zbierają informacje o osobie odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego w celu wyświetlania tej osobie spersonalizowanych reklam i prowadzenia innych działań marketingowych w tym również na stronach internetowych odrębnych od strony Sklepu Internetowego ELARTO, takich jak portale społecznościowe.
 7. Pliki cookies można podzielić, ze względu na ich funkcję, na :
  1. techniczne wykorzystywane, aby:
   • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego,
   • poprawnie skonfigurować wybrane funkcje Sklepu Internetowego,
   • zapewnić bezpieczeństwo korzystania z Sklepu Internetowego,
   • uwierzytelniać Klientów Sklepu Internetowego,
   • rozpoznać urządzenie Klientów Sklepu Internetowego,
   • rozpoznać, czy na danej przeglądarce zostały już wyświetlone informacje o Polityce Prywatności i cookies.
  2. analityczne, które są niezbędne do ulepszania Sklepu Internetowego i wykorzystywane są m. in., aby:
   • prowadzić statystyki dotyczące odwiedzin na stronie Sklepu Internetowego,
   • analizować zachowanie osób odwiedzających stronę Sklepu Internetowego,
   • dostosować zawartość strony internetowej elarto.pl do preferencji odwiedzających stronę Sklepu Internetowego,
  3. marketingowe wykorzystywane do:
   • poznawania preferencji osób odwiedzających stronę Sklepu Internetowego,
   • wyświetlania dopasowanych do osób odwiedzających stronę Sklepu Internetowego treści marketingowych (targetowanie).
 8. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony Sklepu Internetowego ELARTO przez odwiedzających stronę Sklepu Internetowego ELARTO w następujących konkretnych celach:
  1. identyfikacji odwiedzających stronę Sklepu Internetowego ELARTO, jako zalogowanych w Sklepie Internetowym ELARTO i pokazywania, że są oni zalogowani - pliki cookies niezbędne,
  2. zapamiętywania Towarów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia - pliki cookies niezbędne,
  3. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego ELARTO - pliki cookies niezbędne lub/i funkcjonalne/preferencyjne,
  4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego ELARTO do indywidualnych preferencji odwiedzającego stronę Sklepu Internetowego ELARTO oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego ELARTO - pliki cookies funkcjonalne/preferencyjne,
  5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego ELARTO - pliki cookies statystyczne,
  6. marketingu i remarketingu, tj. badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy ELARTO poprzez anonimową analizę ich działań jak np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp. w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd oraz Facebook Ireland Ltd. - pliki cookies marketingowe, reklamowe i społecznościowe.
 9. Strona Sklepu Internetowego ELARTO korzysta również z funkcjonalności zbliżonych do cookies. W związku z tym, poszczególne zapisy Polityki cookies należy odnosić odpowiednio również do tych technologii.
 10. Z plików cookies Administrator korzysta na podstawie zgody osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego ELARTO, z wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi droga elektroniczną.
 11. Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi droga elektroniczną, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia zgody przez osobę odwiedzającą stronę Sklepu Internetowego ELARTO na korzystanie z plików cookies. Podczas pierwszej wizyty Osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego ELARTO wyświetla się komunikat z pytaniem o zgodę wraz z możliwością zarządzania plikami cookies, tj. zdecydowania, na które pliki cookies osoba odwiedzająca stronę Sklepu Internetowego ELARTO zgadza się, a które chce blokować.
 12. Osoba odwiedzająca stronę Sklepu Internetowego ELARTO może zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej, tj. może blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Może również blokować pliki cookies konkretnych witryn oraz w każdej chwili może usunąć zapisane wcześniej pliki cookies i inne dane witryn i wtyczek. Ustawienia te można zmienić na wiele różnych sposobów, np.
  1. poprzez ustawienia w ramach przeglądarki internetowej,
  2. poprzez wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie plikami cookies, np. Gostery,
  3. dodatkowe oprogramowanie zarządzające plikami cookies,
  4. tryb incognito w przeglądarce internetowej,
  5. ustawienia reklamy behawioralnej, np. youronlinechoices.com,
  6. mechanizm zarządzania plikami cookies z poziomu naszej strony,
  7. Google Analytics Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout,
  8. Google Ads Settings: https://adssettings.google.com/,
  9. Facebook Ads Settings: https://www.facebook.com/ads/settings.
 13. Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów Sklepu Internetowego ELARTO, np. zapamiętywania zawartości koszyka przez określony czas po dodaniu do niego nowego Towaru. W pilikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o zdefiniowanych przez Osobą odwiedzająca stronę Sklepu Internetowego ELARTO ustawieniach cookies, dokonanych z poziomu mechanizmu do zarządzania plikami cookies.
 14. Pliki Cookiem, piksele i narzędzia informatyczne podmiotów trzecich wykorzystywane na stronie Sklepu Internetowego ELARTO:
  1. Google Analytics - strona Sklepu Internetowego ELARTO korzysta z rozwiązań firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA - w celach analitycznych – tworzone są statystyki i analizy w celu ulepszenia działania strony Sklepu Internetowego ELARTO. W ramach Google Analytics gromadzone są w sposób automatyczny dane o korzystaniu ze strony Sklepu Internetowego ELARTO. Podkreślić należy, iż strona Sklepu Internetowego ELARTO ma włączoną anonimizację IP, więc Google nie otrzymuje ze strony Sklepu Internetowego ELARTO danych osobowych, które mogłyby być oparte na numerze IP w połączeniu z innymi danymi o osobach odwiedzających stronę Sklepu Internetowego ELARTO, a w szczególności o Klientach. W ramach Google Analytics zbiera są dane demograficzne osób odwiedzających stronę Sklepu Internetowego ELARTO oraz związane z korzystaniem ze strony Sklepu Internetowego ELARTO, które nie są jednak danymi osobowymi i najczęściej są przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane. W ramach Google Analytics na stronie Sklepu Internetowego ELARTO wykorzystany jest również serwis podległy, jak Google Tag Manager. Więcej informacji: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
  2. Clarity - strona Sklepu Internetowego ELARTO korzysta z rozwiązań firmy Microsoft z siedzibą w 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Stany Zjednoczone - w celach analitycznych. Narzędzie Microsoft Clarity gromadzi dane związane z aktywnością osób odwiedzających stronę Sklepu Internetowego ELARTO, a w szczególności rejestruje każdej osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego ELARTO i tworzy nagrania wideo z ich ruchu na stronie oraz generuje mapy cieplne. W ramach tego narzędzia nie są zbierane dane, które pozwalają na identyfikację poszczególnych osób odwiedzających stronę Sklepu Internetowego ELARTO – zbierane są dane demograficzne (dotyczące kraju) osób odwiedzających stronę Sklepu Internetowego ELARTO, a pozostałe dane dotyczą jedynie zachowań tych osób na tej stronie Sklepu Internetowego ELARTO bez możliwości ich identyfikacji. Więcej informacji: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement 
  3. Facebook - strona Sklepu Internetowego ELARTO korzysta z rozwiązań firmy Facebook/META Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook“) - w celach reklamowych i analitycznych. W ramach tych działań, opartych na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, kierowane są dedykowane reklamy do użytkowników w serwisie Facebook, na podstawie danych zebranych, dzięki narzędziu Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu ze strony Sklepu Internetowego ELARTO w zakresie przeglądanych stron przez użytkowników. Administrator nie przekazuje danych osobowych, bowiem informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, czyli nie pozwalają na identyfikacje osób odwiedzających stronę Sklepu Internetowego ELARTO. Pixele Facebooka pozwalają wyłącznie uzyskać informacje jakie działania zostały podjęte na stronie Sklepu Internetowego ELARTO. Zaznaczyć jednak należy, iż Facebook może łączyć te informacje o osobach odwiedzających stronę Sklepu Internetowego ELARTO z innymi informacjami zebranymi o osobach odwiedzających stronę Sklepu Internetowego ELARTO, zebranymi w związku z korzystaniem przez te osoby z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich celów, w tym i marketingowych. Podkreślić należy, iż obecnie Pixel Facebooka oddziałuje również na dane z Instagrama, a na te działania Administrator nie ma wpływu. Więcej informacji: https://www.facebook.com/privacy
  4. Edrone - strona Sklepu Internetowego ELARTO korzysta z rozwiązań firmy edrone Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000537197, NIP: 6762482064, REGON: 360228388 - w celach reklamowych i analitycznych. W ramach tych działań zbierane są dane związane z zachowaniami osób odwiedzających stronę Sklepu Internetowego ELARTO, a także wysyłany jest newsletter w formie mailowej, jak i sms, a także powiadomienia PUSH do subskrybentów. Edrone może uzyskać dane osobowe od Administratora, jednakże będzie je chronił w sposób odpowiedni. Więcej informacji: https://edrone.me/pl/privacy-policy/
  5. Google Ads - Strona Internetowa elaro.pl korzysta z rozwiązań firmy Google Ireland Limited (zarejestrowaną pod numerem: 368047) z siedzibą pod adresem: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia - w celach reklamowych. W ramach działań wyświetlane są linki sponsorowane w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google i na stronach współpracujących w ramach programu Google AdSense. Dzięki temu strona Sklepu Internetowego ELARTO przyciąga uwagę do swoich treści oraz ofert za pomocą materiałów reklamowych na zewnętrznych stronach internetowych. Nie są zbierane, ani nie przetwarzane jakichkolwiek dane osobowe na podstawie w/w środków reklamowych przez Administratora. Z uwagi na użyte narzędzia marketingowe, przeglądarka używana przez osobę odwiedzającą stronę Sklepu Internetowego ELARTO automatycznie rozpoczyna połączenie z serwerem Google. Nawet jeśli nie jest ta osoba zarejestrowana w żadnej usłudze Google lub nie jest zalogowana, istnieje możliwość, że dostawcy sieci mogą pozyskać i przechowywać Państwa adres IP. Więcej informacji: https://ads.google.com/intl/pl_pl/home/faq/gdpr/
  6. PayPro - Strona Internetowa elaro.pl korzysta z rozwiązań firmy PayPro S.A. z siedzibą: 60-198 Poznań ul. Pastelowa 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000347935, NIP: 7792369887, REGON: 301345068, z kapitałem zakładowym 5.476.300,00zł wpłaconym w całości – w celu obsługi płatności transakcji z Klientami i osobami odwiedzającymi stronę Sklepu Internetowego ELARTO. W ramach tych działań zbierane są dane osobowe Klientów i osób odwiedzających stronę Sklepu Internetowego ELARTO niezbędne do uwierzytelnienia transakcji. PayPro może zatem uzyskać od Administratora dane osobowe osób odwiedzających stronę Sklepu Internetowego ELARTO, a w szczególności Klientów, jednakże będzie je chronił w sposób odpowiedni. Więcej informacji: https://www.przelewy24.pl/obowiazek-informacyjny-rodo-akceptanci.
 15. Strona Sklepu Internetowego ELARTO korzysta z wtyczek i innych narzędzi społecznościowych, które udostępniane są przez serwisy społecznościowe, tj. Facebook, Instagram, YouTube i TikTok. Przeglądarka, której używa osoba odwiedzająca stronę Sklepu Internetowego ELARTO nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych - usługodawców. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki, której używa osoba odwiedzająca stronę Sklepu Internetowego ELARTO i integrowana ze stroną Sklepu Internetowego ELARTO. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka używana przez osobę odwiedzającą stronę Sklepu Internetowego ELARTO wyświetliła stronę Sklepu Internetowego ELARTO, nawet jeśli nie posiada ona profilu u danego usługodawcy czy nie jest u niego akurat zalogowana. Taka informacja, wraz z adresem IP osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego ELARTO, jest przez przeglądarkę, której używa osoba odwiedzająca stronę Sklepu Internetowego ELARTO, przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam przechowywana. Jeśli osoba ta jest zalogowana do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie Sklepu Internetowego ELARTO do profilu tej osoby w danym serwisie społecznościowym. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, w tym możliwość kontaktu oraz prawa osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego ELARTO w tym zakresie, a także możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności tej osobie zostały określone w polityce prywatności poszczególnych usługodawców:
  1. Instagram - https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,
  2. Facebook - https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/update,
  3. YouTube - https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/,
  4. TikTok - https://www.tiktok.com/legal/page/eea/new-privacy-policy/pl-PL.
  Jeśli osoba odwiedzająca stronę Sklepu Internetowego ELARTO nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na stronie Sklepu Internetowego ELARTO bezpośrednio jej profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na stronie Sklepu Internetowego ELARTO musi wylogować z tego serwisu. Osoba ta ma również możliwość całkowicie zablokować załadowanie na stronie Sklepu Internetowego ELARTO wtyczek dzięki zastosowaniu odpowiedniego rozszerzenia w swojej przeglądarce, np. poprzez blokowanie skryptów.
 16. Korzystając z plików cookies stosowanych na stronie Sklepu Internetowego ELARTO możliwe jest zapoznawanie się przez Administratora z preferencjami osoby odwiedzającej Sklep Internetowy ELARTO np. poprzez analizę tego jak często odwiedza Sklep Internetowy ELARTO oraz czy i jakie produkty kupuje, czyli poprzez profilowanie, które w szczególności dotyczy Klientów. Analiza zachowań w Internecie pomaga lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania osób odwiedzających Sklep Internetowy ELARTO oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań.
 17. Wybrane pliki cookies mogą, w niektórych sytuacjach, przetwarzać dane osobowe osób odwiedzających Sklep Internetowy ELARTO. Przetwarzanie danych osobowych pochodzących z plików cookies lub podobnych technologii na stronie Sklepu Internetowego ELARTO odbywa się w celach zapewnienia funkcjonowania strony, dostosowania jej do preferencji osoby odwiedzającej Sklep Internetowy ELARTO, a w szczególności Klienta, czy celach analitycznych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. Podkreślić należy, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach reklamowych, statystycznych będzie zawsze dodatkowa i wyraźna zgoda osób odwiedzających stronę Sklepu Internetowego ELARTO, wyrażoną poprzez dokonanie wyboru i zaznaczenie podczas procesu wyrażania zgody na cookies.
 18. W zależności od rodzaju, celu i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych zawartych w plikach cookies czas ich przechowywania wynosi od 1 dnia do 3 lat, z zastrzeżeniem § 7 ust. 19 i 20 .
 19. Zebrane przez Administratora pliki cookies, zawierające dane osobowe osoby odwiedzającej Sklep Internetowy ELARTO, która nie jest Klientem, będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.
 20. Część danych osobowych zebranych przez Administratora dzięki plikom cookies mogą być przechowywane przez dłuższy czas, niż wskazano w ust. 18, a szczegółowo określono w § 3 ust. 2 Polityki Prywatności.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki Prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych (Kodeksy dobrych praktyk, jeśli Sklep Internetowy ELARTO będzie związany takimi Kodeksami, o czym wówczas będziemy informować). Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych


Polityka prywatności obowiązująca od 25.05.2018 do 22.02.2023

PREAMBUŁA

Ochrona danych osobowych zawsze była traktowana jako jeden z najważniejszych aspektów w działalności ELARTO. Naszym celem jest również należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej "RODO”). W związku z powyższym, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania  danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Definicje:
   1. Sklep Internetowy- serwis internetowy należący do Administratora danych osobowych , dostępny pod domeną elarto.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Administratora danych osobowych Towary
   2. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
   3. Administrator danych osobowych - Elżbieta Trzeciak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Elarto Elżbieta Trzeciak z siedzibą: Gruszowa 18, 42-215 Częstochowa, NIP 573-171-22-26, REGON 152145580,
   4. Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).
   5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   6. Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowy Administratora danych osobowych, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.
   7. Regulamin Sklepu Internetowego - regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną w Sklepie Internetowy Administratora danych osobowych, dostępnym pod domeną elarto.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Administratora danych osobowych Towary.
  2. Polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
  3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Elżbieta Trzeciak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Elarto Elżbieta Trzeciak z siedzibą: Gruszowa 18, 42-215 Częstochowa, NIP 573-171-22-26, REGON 152145580, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, e-mail: biuro@elarto.pl.
  4. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO”.
  5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie określonych danych w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i w niniejszej polityce prywatności niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
  6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane przetwarza, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
   1. przetwarzane zgodnie z prawem;
   2. zbierane dla określonych, zgodnych z prawem celów
   3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
   4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania
   5. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
  7. Biorąc pod wagę charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

  § 2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

  1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach oraz w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
   1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
   2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
   3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
   4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
  2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w § 2 ust. 1 niniejszej polityki prywatności.

  § 3. CEL, PODSTAWA, OKRES ORAZ ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

   1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Klienta w Sklepie Internetowym.
   2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:
    Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania Okres przechowywania danych Zakres przetwarzania danych osobowych
    Wykonanie Umowy Sprzedaży, podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

    W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
    Marketing Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. Imię, adres poczty elektronicznej
    Prowadzenie ksiąg podatkowych lub rachunkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) lub art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą). Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta
    Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

    W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.

  § 4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

  1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, a w szczególności dla realizacji zawieranych umów sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
  2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania
  3. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
   1. przewoźnicy i firmy kurierskie,
   2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą, 
   3. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego, w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi,
   4. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze.

  § 5. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

  1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 RODO.
  2. Każda osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Każda osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i w trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń..
  5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

  § 6. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

  1. RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
  2. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.
  3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

  § 7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM

  1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniach, z którego korzystają osoby odwiedzającej stronę Sklepu.
  2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
   1. ze względów technicznych (identyfikacja sesji, zapamiętywanie ustawień lub koszyków zakupów itp.) w celu, na przykład, dostosowania układu strony internetowej do Państwa urządzenia; 
   2. do celów analizy statystycznej i zarządzania ruchem sieciowym, na przykład w celu zwiększenia użyteczności stron internetowych oraz przydatności naszych usług;
   3. do geolokalizacji, gdy korzystają Państwo z określonych funkcji, takich jak polecane adresy sklepów i informacje o dostępności produktów w najbliższym punkcie sprzedaży. 
  3. Wiele stron internetowych używa plików cookie lub podobnych technologii, głównie w celu poprawy komfortu przeglądania stron.
  4. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego.
  5. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
  6. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w Administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
  7. W każdej chwili Klient może zmienić ustawienia plików cookie. Ustawienia te można zmienić na wiele różnych sposobów, zgodnie z poniższym opisem.
   1. Komputery (PC) - można zarządzać plikami cookie za pomocą różnych opcji w ustawieniach przeglądarki, które umożliwiają włączenie lub zablokowanie plików cookie w dowolnym momencie, zarówno całościowo lub dla określonych działań. Każda przeglądarka obsługuje pliki cookie w inny sposób. Proszę kliknąć odpowiednie łącze dla Państwa przeglądarki, aby uzyskać więcej informacji.
   2. Informacje dla innych urządzeń (smartfony, tablety, inne urządzenia inteligentne) można znaleźć w menu odpowiedniej przeglądarki.

  8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych (Kodeksy dobrych praktyk, jeśli Sklep Internetowy będzie związany takimi Kodeksami, o czym wówczas będziemy informować). Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.


  Polityka prywatności obowiązująca do 24.05.2018

    1. Firma Elarto Elżbieta Trzeciak, ul. Nałkowskiej 7, 42-200 Częstochowa, NIP 573-171-22-26, REGON 152145580, wpisana do wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, właściciel sklepu internetowego elarto.pl, zobowiązuje się do należytej ochrony danych dotyczących odwiedzających serwis.

    2. Dane dotyczące Klientów sklepu internetowego elarto.pl nie będą przekazywane ani sprzedawane firmom ani osobom trzecim.

    3. Dane przekazywane przez Klientów sklepu internetowego elarto.pl będą wykorzystane jedynie w celu komunikacji.

    4. Niezależnie od danych osobowych podanych podczas komunikacji i/lub realizacji umowy, właściciel sklepu internetowego elarto.pl może wykorzystać technologie pozwalające na zbieranie niektórych informacji technicznych, takich, jak adres IP uczestnika, typ przeglądarki internetowej oraz używany system operacyjny (patrz także pkt. 5)

    5. Sklep internetowego elarto.pl zapisuje na komputerze Klienta pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności – np. zapisywanie preferencji przeglądania. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Klient sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies sklepu internetowego elarto.pl.

    6. Właściciel sklepu internetowego elarto.pl gromadzi statystyki odwiedzalności sklepu internetowego elarto.pl.

    7. Niniejsza polityka nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827) i przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2014 poz. 1182 z późn. zm). W razie sprzeczności postanowień polityki z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień polityki stosuje się te przepisy, a pozostała część polityki pozostaje w mocy.

    8. Dla korzystania z sklepu internetowego elarto.pl wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz w przypadku części usług czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

   
Polityka prywatności obowiązująca do 24.05.2018

   1. Firma Elarto Elżbieta Trzeciak, ul. Nałkowskiej 7, 42-200 Częstochowa, NIP 573-171-22-26, REGON 152145580, wpisana do wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, właściciel sklepu internetowego elarto.pl, zobowiązuje się do należytej ochrony danych dotyczących odwiedzających serwis.

   2. Dane dotyczące Klientów sklepu internetowego elarto.pl nie będą przekazywane ani sprzedawane firmom ani osobom trzecim.

   3. Dane przekazywane przez Klientów sklepu internetowego elarto.pl będą wykorzystane jedynie w celu komunikacji.

   4. Niezależnie od danych osobowych podanych podczas komunikacji i/lub realizacji umowy, właściciel sklepu internetowego elarto.pl może wykorzystać technologie pozwalające na zbieranie niektórych informacji technicznych, takich, jak adres IP uczestnika, typ przeglądarki internetowej oraz używany system operacyjny (patrz także pkt. 5)

   5. Sklep internetowego elarto.pl zapisuje na komputerze Klienta pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności – np. zapisywanie preferencji przeglądania. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Klient sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies sklepu internetowego elarto.pl.

   6. Właściciel sklepu internetowego elarto.pl gromadzi statystyki odwiedzalności sklepu internetowego elarto.pl.

   7. Niniejsza polityka nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827) i przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2014 poz. 1182 z późn. zm). W razie sprzeczności postanowień polityki z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień polityki stosuje się te przepisy, a pozostała część polityki pozostaje w mocy.

   8. Dla korzystania z sklepu internetowego elarto.pl wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz w przypadku części usług czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.


Łap okazję

 • Jakie marki znajdę w ofercie hurtowni elarto?

  W hurtowni znajdziesz przede wszystkim rosnący z roku na rok asortyment naszej marki własnej elarto. Ponadto posiadamy szeroki wachlarz ofertowy innych produktów, które z powodzeniem mogą być używane w salonach kosmetycznych. Do najpopularniejszych producentów zaliczają się m.in. Norel, Apis, Bielenda, Farmona, Podopharm, Aarkada, Studex, Staleks.

 • W jakich godzinach i w jaki sposób mogę skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta?

  W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami telefonicznie od poniedziałku do piątku w  godz. 9-16 pod numerem 34 344 14 14 lub mailowo - pisząc na adres: sklep@elarto.pl, nasz pracownik udzieli szczegółowych informacji.

 • Jakie zalety ma założenie konta klienta?

  Zakładając konto zyskujesz możliwość zakupu produktów, które mają ukryte ceny z uwagi na ich specjalistyczny charakter i przeznaczenie dla branży kosmetycznej, podologicznej i fryzjerskiej, a po spełnieniu określonych warunków również możliwość zakupu produktów selektywnej marki Podopharm. Ponadto otrzymujesz dostęp do historii zamówień, gdzie możesz śledzić aktualny status swojego zamówienia.

 • Czy mogę złożyć zamówienie bez rejestracji?

  Jest możliwość złożenia zamówienia jako gość, natomiast część produktów oferowanych na naszej stronie nie jest dostępna bez zalogowania - mają ukryte ceny i nie ma możliwości dodania ich do koszyka.

 • Dlaczego mój kod rabatowy nie działa?

  Kody rabatowe nie łączą się z innymi promocjami na stronie. Jeśli w koszyku spełnione są wszystkie wymagane warunki (np. kod obejmuje tylko jedną wybraną markę) sprawdź czy kod rabatowy został wpisany poprawnie i bez zbędnych spacji. Pamiętaj, że przyznane kody rabatowe mają określoną datę ważności. Jeśli wszystkie warunki zostały spełnione i kod jest ważny, a rabat nadal nie działa, prosimy o kontakt: marketing@elarto.pl

 • Jak otrzymać powiadomienie o powrocie produktu do sprzedaży?

  Na stronie produktu, pod ceną znajdziesz informację “Podaj nam swój adres e-mail, a powiadomimy Cię o dostępności produktu”, pod tym komunikatem znajduję się okno, w które należy wpisać swój adres e-mail. Jak tylko produkt wróci do ponownej sprzedaży otrzymasz powiadomienie o jego dostępności. 

 • Jaki jest czas realizacji zamówienia?

  Staramy się realizować zamówienia tak szybko, jak jest to możliwe - zamówienia, za które płatność została zaksięgowana do godziny 13:00 są przeważnie wysyłane jeszcze tego samego dnia. Zamówienia złożone w późniejszych godzinach lub w weekend są wysyłane w kolejny dzień roboczy. Produkty dostępne na zamówienie mają wydłużony czas realizacji - 7 dni roboczych, które są liczone od momentu zaksięgowania wpłaty. 

 • W jaki sposób mogę opłacić moje zamówienie?

  Zamówienie możesz opłacić za pomocą następujących form płatności:

  - BLIK,
  - przelewy online,
  - płatności kartami,
  - Apple Pay,
  - Google Pay,
  - płatności odroczone PayPo,
  - system ratalny.

  Jest także możliwość złożenia zamówienia z płatnością za pobraniem – płatne przy odbiorze.

  Wybierając się bezpośrednio do naszej siedziby możesz opłacić zamówienie gotówką lub kartą.

 • Czy jeśli miałam problem z płatnością mogę zapłacić za zamówienie tradycyjnym przelewem?

  Tak, oczywiście. Poniżej znajdują się dane do przelewu:

  elarto Elżbieta Trzeciak
  ul. Zofii Nałkowskiej 7
  42-200 Częstochowa
  mBank 47 1140 2004 0000 3702 8063 2978

  Prosimy o umieszczenie numeru zamówienia w tytule przelewu.

 • Jakie formy dostawy są dostępne i jakie są ich koszty?

  Zamówienia wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost lub DPD.

  Ceny dla przesyłek krajowych przedstawiają się w następujący sposób:

  - paczkomaty InPost: 9,90 zł brutto,
  - paczkomaty InPost - płatność w paczkomacie: 19,99 zł brutto,
  - firma kurierska InPost/DPD: 13,99 zł brutto,
  - firma kurierska InPost/DPD - płatność przy odbiorze: 19,99 zł brutto.

  ! Darmowa wysyłka obejmuje przesyłki krajowe przy zamówieniach opłaconych “z góry” (przelewem) powyżej 300 zł brutto (nie obejmuje towarów wysyłanych przesyłką gabarytową, takich jak fotele kosmetyczne, czy autoklawy).

  Istnieje również możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy w Częstochowie przy ul. Gruszowej 18, od poniedziałku do piątku w godz. 9-16.

 • Czy jest możliwość wysyłki zamówienia za granicę?

  Tak, paczki za granicę wysyłamy za pośrednictwem firmy DPD. Na bieżąco aktualizujemy listę dostępnych krajów, więc prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. 9-16 pod numerem 34 344 14 14 lub mailowy: sklep@elarto.pl, nasz pracownik udzieli Ci szczegółowych informacji.

 • Jak złożyć zamówienie z wysyłką zagraniczną?

  Aby złożyć zamówienie z wysyłką zagraniczną złóż zamówienie przez stronę naszego sklepu, wypełnij dane kontaktowe - nasz system ma pewne ograniczenia, więc dla pewności wpisz dokładne dane do faktury w polu “Dodatkowych informacji” oraz wybierz opcję dostawy “Odbiór osobisty” i formę płatności “Płatność przy odbiorze”.

  Po zweryfikowaniu przez nas numeru NIP w VIES zamówienie zostanie zrealizowane bez naliczania podatku VAT. Następnie prześlemy na Twój adres e-mail proformę do opłacenia przelewem. Po zaksięgowaniu płatności dostarczymy Ci drogą elektroniczną dokumenty zakupu, które należy podpisać i odesłać nam w odpowiedzi zwrotnej.

  Z uwagi na to, że koszty dla wysyłek zagranicznych przeliczane są indywidualnie w przypadku zapytań o dokładne koszty lub wyjaśnienie całej procedury prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. 9-16 pod numerem 34 344 14 14 lub mailowy: sklep@elarto.pl, nasz pracownik udzieli szczegółowych informacji.

 • Czy mogę odebrać swoje zamówienie osobiście?

  Tak, istnieje taka możliwość. Zamówienia można odbierać osobiście w siedzibie firmy w Częstochowie przy ul. Gruszowej 18, od poniedziałku do piątku w godz. 9-16 w ciągu 10 dni roboczych od złożenia zamówienia.

 • W jaki sposób mogę śledzić swoje zamówienie?

  Szczegółowe informacje odnośnie swojego zamówienia i jego aktualny status oraz numer śledzenia przesyłki znajdziesz w zakładce “Historia zamówień” po zalogowaniu do konta klienta. Ponadto o zmianach statusu zamówienia będziesz informowana/y mailowo.

 • Czy mogę zmienić zamówienie po jego złożeniu?

  Niestety nie ma takiej możliwości w panelu klienta na naszej stronie, ale oczywiście jest możliwość modyfikacji zamówienia, jeśli jeszcze nie zostało ono spakowane. Aby wprowadzić zmiany skontaktuj się z nami telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 9-16 pod numerem 34 344 14 14. 

 • Czy mogę zmienić adres doręczenia po złożeniu zamówienia?

  Do momentu wysłania zamówienia możemy dowolnie zmienić adres doręczenia. Z kolei już po nadaniu paczki możemy przekierować paczkę na inny adres tylko w przypadku opcji dostawy kurierem DPD lub InPost, w przypadku przesyłki paczkomatowej nie jesteśmy w stanie zmienić punktu doręczenia.

 • Czy istnieje możliwość anulowania zamówienia?

  Jeśli po złożeniu zamówienia jednak zmienisz zdanie oczywiście możesz anulować zamówienie - skontaktuj się z nami telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 9-16 pod numerem 34 344 14 14 lub mailowo - pisząc na adres: sklep@elarto.pl.

 • Czy mogę zwrócić zakupiony towar? Jeśli tak, jakie są warunki zwrotu?

  Jeśli jesteś:

  - konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta,
  - przedsiębiorcą, któremu zgodnie z przepisami prawa przysługują uprawnienia konsumenta (dokonałeś zakupu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale przedmiot umowy, czyli zakupiony towar, nie ma dla Ciebie charakteru zawodowego, który zostaje określony w związku z przedmiotem wykonywanej przez Ciebie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej),

  możesz odstąpić od umowy zakupu bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Klient.

  Możesz zgłosić zwrot na dwa sposoby:

  - pisemnie na adres: elarto, ul. Gruszowa 18, 42-200 Częstochowa
  - w formie elektronicznej na adres: elarto@elarto.pl

  Dla ułatwienia zgłoszenia zwrotu skorzystaj z naszego gotowego wzoru: Formularz odstąpienia od umowy/zwrotu.

  Następnie nadaj paczkę na adres:
  elarto.pl
  ul. Gruszowa 18
  42-215 Częstochowa
  telefon: 34 344 14 14

  Nie odbieramy przesyłek z paczkomatu.

  Zwrot należności otrzymasz maksymalnie do 14 dni od dnia otrzymania przez nas oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

 • W jaki sposób mogę złożyć reklamację?

  W naszej ofercie znajdują się tylko produkty wysokiej jakości, starannie wykonane, solidne i bezpieczne. Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie produkty przed wysyłką były odpowiednio zabezpieczone, dlatego też reklamacje zdarzają się niezwykle rzadko. Każdy produkt, na tyle na ile jest to możliwe, przed wysyłką jest sprawdzany i jeżeli cokolwiek wzbudza nasze wątpliwości, na pewno takiego produktu do Ciebie nie wyślemy. Jeżeli jednak okazałoby się, że produkt ma wady, jest niekompletny, jest niezgodny z opisem itd. masz prawo złożyć reklamację.

  Możesz złożyć reklamację na dwa sposoby:

  - pisemnie na adres: elarto, ul. Gruszowa 18, 42-200 Częstochowa
  - w formie elektronicznej na adres: elarto@elarto.pl

  Zalecamy podanie w opisie reklamacji:

  - informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, możesz również dołączyć zdjęcie wady (zdjęcie nie jest oczywiście obowiązkowe, ale często pozwala na dokładniejsze zapoznanie się z wadą),
  - Twoich danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

  Dla ułatwienia zgłoszenia reklamacji skorzystaj z naszego gotowego wzoru: Formularz reklamacji.

  Po przesłaniu nam zgłoszenia reklamacyjnego natychmiast poinstruujemy Cię o dalszych krokach. Na ustosunkowanie się do reklamacji mamy 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji powiadomimy Cię drogą mailową. Jeżeli okaże się, że niezbędne będzie dostarczenie do nas reklamowanego produktu, poprosimy Cię o przygotowanie go do wysyłki, a następnie wyślemy do Ciebie kuriera, który w uzgodnionym terminie odbierze od Ciebie produkt na nasz koszt.

Produkt został dodany do koszyka
x
Do darmowej wysyłki brakuje
Ilość produktów w twoim koszyku: . Ilość produktów w twoim koszyku: 1.
Razem produkty:
Dostawa:
Razem:
Kontynuuj zakupy Zamów