Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ELARTO.PL
(obowiązujący od 25.03.2024)

§ 1.
DEFINICJE

Czat – to funkcjonalność sklepu internetowego ELARTO w formie rozmowy między przedstawicielem Sprzedawcy, a Klientem prowadzona za pośrednictwem Internetu, która odbywa się w czasie rzeczywistym, polegającą na naprzemiennym przesyłaniu wiadomości tekstowych przy użyciu narzędzia informatycznego udostępnionego przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego ELARTO,

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

DSA - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r., w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) w ramach Sklepu Internetowego Treści zabronionych prawem, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste.

Formularz kontaktowy – funkcjonalność sklepu internetowego ELARTO, za pomocą którego Klient może skontaktować się drogą elektroniczną ze Sprzedawcą,

Formularz odstąpienia od umowy/zwrotu – wzór formularza do pobrania celem zgłoszenia odstąpienia od umowy przez Klienta, dokonania zwrotu Towaru/Towaru marki selektywnej,

Formularz rejestracji - funkcjonalność sklepu internetowego ELARTO, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe może utworzyć Konto Klienta, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów/Towarów marki selektywnej,

Formularz zgłoszenia reklamacji – wzór formularza do pobrania celem zgłoszenia reklamacji do uzupełnienia przez Klienta poprzez uzupełnienie wskazanych w nim danych

Formularz zgłoszenia Treści Nielegalnej (niezgodnej z prawem)– wzór formularza do pobrania celem zgłoszenia reklamacji do uzupełnienia przez Klienta poprzez uzupełnienie wskazanych w nim danych

Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych i specjalnych wybranych przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie internetowym ELARTO, które wykorzystywane są w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie internetowym ELARTO,

Klient/Użytkownik - osoba, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba, że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży zgodnie z warunkami niniejszego regulaminu jako bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, gdy dokonywany w oparciu o umowę sprzedaży zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, co znajduje potwierdzenie w złożonym przez tę osobę oświadczeniu w trakcie dokonywania zakupu w Sklepie internetowym ELARTO lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego ELARTO, w szczególności która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie składa zamówienie,

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360),

Konsument - osoba fizyczna, a także osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży zgodnie z warunkami niniejszego regulaminu jako bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, gdy dokonywany w oparciu o umowę sprzedaży zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co znajduje potwierdzenie w złożonym przez tę osobę oświadczeniu w trakcie dokonywania zakupów w Sklepie internetowym ELARTO,

Konto Klienta – indywidualne i nieodpłatne dla każdego Klienta konto, uruchomione na jego rzecz przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym ELARTO, po uprzednim dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy usługi prowadzenia Konta Klienta,

Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie internetowym ELARTO Towarów/Towarów marki selektywnej na podstawie wyborów Klienta,

Marka selektywna – marka dostępna w Sklepie internetowym ELARTO i przeznaczona wyłącznie dla osób świadczących zawodowo usługi odpowiednio w branży kosmetycznej lub podologicznej, której warunki dystrybucji określa Regulamin dystrybucji selektywnej

Moderowanie treści - działania, bez względu na to czy są one zautomatyzowane, podejmowane przez dostawców usług pośrednich, których celem jest, w szczególności, wykrywanie, identyfikowanie i zwalczanie nielegalnych treści lub informacji niezgodnych z warunkami korzystania z ich usług, przekazywanych przez odbiorców usługi, w tym wdrażane środki, które wpływają na dostępność, widoczność i osiągalność takich nielegalnych treści lub informacji, takie jak depozycjonowanie takich treści lub informacji, demonetyzacja, uniemożliwienie dostępu do nich lub ich usunięcie, lub które wpływają na możliwość przekazywania takich informacji przez odbiorców usługi, takie jak zamknięcie lub zawieszenie konta odbiorcy;

Newsletter - to wiadomość e-mail lub SMS wykorzystywana do budowy relacji i podtrzymywania stałej komunikacji z klientem, której zadaniem jest dostarczanie informacji o ofercie, promocjach, nowościach, aktualizacjach, zmianach, itp. w Sklepie internetowym ELARTO,

Odbiorca usługi – Klient/Użytkownik lub osoba korzystająca z usługi pośredniej lub innych usług społeczeństwa informacyjnego dostarczanych przez Sprzedawcę, w tym Sklepu internetowego ELARTO, Serwisu, lub social mediów Sprzedawcy, w szczególności w celu poszukiwania informacji lub udostępniania jej.

Platforma internetowa - usługa hostingu, która na żądanie Odbiorcy usługi przechowuje i rozpowszechnia publicznie informacje, chyba że takie działanie jest nieznaczną lub wyłącznie poboczną cechą innej usługi lub nieznaczną funkcją głównej usługi, i ze względów obiektywnych i technicznych nie można z niej skorzystać bez takiej innej usługi, a włączenie takiej cechy lub funkcji w taką inną usługę nie jest sposobem na obejście stosowania DSA.

Publiczne rozpowszechnianie - udostępnianie informacji na żądanie Odbiorcy usługi, który przekazał informacje, potencjalnie nieograniczonej liczbie osób trzecich;

Punkt kontaktowy dla organów państw członkowskich, Komisji i Rady Usług – pojedynczy punkt kontaktowy umożliwiający Sprzedawcy bezpośrednią komunikację z organami państw członkowskich oraz z Komisją i Radą Usług Cyfrowych, drogą elektroniczną z adresu e-mail: sklep@elarto.pl w języku polskim i angielskim;

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego ELARTO,

Rejestracja – czynność faktyczna dokonana według procedury określonej w Regulaminie, konieczna do korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu internetowego ELARTO,

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych),

Serwis – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet), w tym obejmuje także stronę www.elarto.pl lub jej część, Sklep internetowy ELARTO lub jego część, a także social media i kanały Sprzedawcy, funkcjonujące w ramach tychże social mediów;

Social media – platformy społecznościowe, na których Sprzedawca tworzy dodatkowe kanały komunikacji z Klientami/Użytkownikami lub Odbiorcami usługi

Środowisko cyfrowe - sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, lub w celu korzystania z nich; minimalne wymagania techniczne określa Regulamin;

Sklep internetowy ELARTO – część serwisu internetowego należącego do Sprzedawcy, dostępny pod adresem www.elarto.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary/Towary marek selektywnych,

Sprzedawca – Elarto Elżbieta Trzeciak, 42-218 Częstochowa ul. Nałkowskiej 7, NIP: 5731712226, REGON: 152145580, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, będąca jednocześnie właścicielem Sklepu internetowego ELARTO,

Treści - wszelkie informacje przekazywane przez Klienta/Użytkownika w dowolnej formie w ramach Sklepu, Serwisu, social mediów albo innych platform i miejsc należących lub moderowanych przez Sprzedawcę, w szczególności w ramach Strony lub Sklepu albo udostępnionych Klientowi/Użytkownikowi funkcjonalności tych miejsc;

Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej,

Treści niezgodne z prawem (nielegalne) - wszelkie informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii Europejskiej lub z prawem danego państwa członkowskiego niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa. W prawie unijnym jako nielegalne wprost kwalifikuje się następujące kategorie treści: nawołujące do terroryzmu, ukazujące wykorzystywanie seksualne dzieci, namawiające do rasizmu i ksenofobii oraz naruszające prawa własności intelektualnej. Za treści nielegalne z prawem krajowym należy uznać zarówno treści sprzeczne z przepisami prawa publicznego (np. prawem karnym), jak i przepisami prawa prywatnego (np. prawem cywilnym).

Treści niezgodne z Regulaminem – treści niezgodne z prawem i Regulaminem.

Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie internetowym ELARTO, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu,

Towar marki selektywnej - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie internetowym ELARTO, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określona w zamówieniu, należąca do marki selektywnej,

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, według zasad określonych w Regulaminie,

Umowa świadczenia usług - każda umowa inna niż umowa sprzedaży Towarów/ Towarów marki selektywnej, na podstawie której Sprzedawca świadczy lub zobowiązuje się do świadczenia usługi, w tym Usługi cyfrowej i Usług pośrednich, na rzecz Klienta,

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem - Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (Sklepu lub Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Usługa cyfrowa - usługa pozwalająca Klientowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej bądź wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, albo inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.

Usługa pośrednia - jedna z następujących usług społeczeństwa informacyjnego:

 • a) usługę "zwykłego przekazu" polegającą na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez odbiorcę usługi lub na zapewnianiu dostępu do sieci telekomunikacyjnej;
 • b) usługę "cachingu" polegającą na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez odbiorcę usługi, obejmującą automatyczne, pośrednie i krótkotrwałe przechowywanie tej informacji, dokonywane wyłącznie w celu usprawnienia późniejszej transmisji informacji na żądanie innych odbiorców;
 • c) usługę "hostingu" polegającą na przechowywaniu informacji przekazanych przez odbiorcę usługi oraz na jego żądanie;

Usługodawca – Elarto Elżbieta Trzeciak, ul. Nałkowskiej 7, 42-218 Częstochowa, NIP: 5731712226, REGON: 152145580, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu internetowego ELARTO,

Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781),

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.),

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.),

Ustawa Prawo Telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2024 roku Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 34),

Zgodność towaru z umową – zgodność towaru z umową w rozumieniu art. 43b ustawy o prawach konsumenta.

§ 2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego ELARTO, dostępnego pod adresem: www.elarto.pl, zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego ELARTO, tj. przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, umów sprzedaży Towarów/Towarów marki selektywnej, składania zamówień na Towary/Towary marki selektywnej dostępne w Sklepie internetowym ELARTO, dostarczania zamówionych Towarów/Towarów marki selektywnej Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Towarów/Towarów marki selektywnej i kosztów wysyłki, prawa do odstąpienia od umowy, składania i rozpatrywania reklamacji.

 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, określonym w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu internetowego ELARTO. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu internetowego ELARTO zgodnie z jego przeznaczeniem.

 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy, a pozostałe postanowienia pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

 5. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu internetowego ELARTO odnoszące się do Towarów/Towarów marki selektywnej, łącznie z cenami, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 6. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą, w szczególności może składać reklamacje za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta w następujący sposób:

  • a) drogą elektroniczną na adres: sklep@elarto.pl,
  • b) listownie na adres pocztowy Sprzedawcy: Elarto Elżbieta Trzeciak 42-218 Częstochowa ul. Nałkowskiej 7,
  • c) osobiście w Biurze Obsługi Klienta pod adresem: Elarto Elżbieta Trzeciak 42-215 Częstochowa ul. Gruszowa 18. Biuro Obsługi Klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w Dni robocze w godzinach 9:00-16:00,
  • d) telefonicznie: +48 34 344 14 14 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).
 7. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu internetowego ELARTO ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, określonej w § 4 ust. 9 Regulaminu, zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Ceny produktów widniejące w Sklepie internetowym ELARTO obowiązują przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej www.elarto.pl.

 8. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Towaru/Towaru marki selektywnej obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie tego Towaru/Towaru marki selektywnej, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Towar/Towar marki selektywnej jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie tego Towaru/Towaru marki selektywnej, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru/Towaru marki selektywnej do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

 9. Zdjęcia Towarów/Towarów marki selektywnej umieszczane na stronie Sklepu internetowego ELARTO służą do prezentacji konkretnie wskazanych na nich Towarów/Towarów marki selektywnej, ale mają wyłącznie charakter poglądowy;

 10. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, wskazanie numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedawcy.

 11. Pozostałe procedury, obowiązki i uprawnienia wynikające z aktu o usługach cyfrowych - DSA zostały opisane w § 13 i 14 niniejszego Regulaminu.

§ 3.
ZAKRES, ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z E-SKLEPU

 1. Warunkiem korzystania z usług sklepu internetowego ELARTO jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Klient bez zaakceptowania regulaminu nie ma możliwości złożenia zamówienia.

 2. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem zamówienia.

 3. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia Konta Klienta na stronie sklepu internetowego ELARTO pod adresem internetowym www.elarto.pl.

 4. Usługa polega na umożliwieniu Klientowi korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego ELARTO po zalogowaniu się do Konta Klienta. Rejestracja Klienta w Sklepie internetowym ELARTO jest dobrowolna i nieodpłatna.

 5. Sprzedawca zapewnia również możliwość złożenia zamówienia bez konieczności Rejestracji.

 6. Przy rejestracji Klient w Formularzu rejestracji wypełnia prawidłowo pola wskazując: dane osobowe; dane adresowe, w tym adres doręczeń oraz inne niezbędne do realizacji zamówienia dane wskazane w Formularzu rejestracji.

 7. Informacje podane w Formularzu rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych Sprzedawca nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.

 8. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług Konta Klienta w każdej chwili, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, poprzez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@elarto.pl żądania usunięcia swojego Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu e-mail poczty elektronicznej Klienta aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym ELARTO;

 9. Sprzedawca oświadcza, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym ELARTO Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet;

 10. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  • a) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób, który nie powoduje zakłóceń w działaniu, funkcjonowaniu Sklepu internetowego ELARTO, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • b) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób, zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
  • c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych, w tym prawa do prywatności i innych przysługujących im praw.
 11. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należy korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego ELARTO w sposób stanowiący naruszenie obowiązków, o których mowa w ust. 10 powyżej. Sprzedawca może złożyć Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, który jest aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym ELARTO. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta skutkować będzie zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta w Sklepie internetowym ELARTO.

 12. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar/Towar marki selektywnej jest dostępny w magazynie Sprzedawcy. Towar/Towar marki selektywnej jest dostępny, gdy opcja wyboru jest aktywna. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby uzupełnić zapas któregokolwiek z Towarów/Towarów marki selektywnej w możliwie jak najkrótszym czasie.

§ 4.
ZAMÓWIENIA

 1. Klient może dokonać zakupu Towaru/Towaru marki selektywnej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej poprzez złożenie zamówienia na stronie www.elarto.pl. Zamówienia na Towar/Towar marki selektywnej dostępny w Sklepie internetowym ELARTO są składane poprzez wybór preferowanej opcji zakupu. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „zamawiam i płacę”. Składając zamówienie Klient potwierdza, że wie iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

 2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed złożeniem zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie przez Klienta z możliwości nabycia Towaru/Towaru marki selektywnej w Sklepie internetowym ELARTO.

 3. Elementem koniecznym procedury składania zamówienia przez Klienta jest podanie przez Klienta danych osobowych wskazanych przy składaniu zamówienia przez Sklep internetowy ELARTO, oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie zgody przez Klienta, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed zakończeniem składania zamówienia na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji obsługi zamówienia złożonego w sklepie internetowym ELARTO. W każdym przypadku dokonywania zakupu w ramach działalności gospodarczej, Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia czy dokonywany zakup posiada dla Klienta charakter zawodowy związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 4. Klient może składać zamówienia w sklepie internetowym ELARTO przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia realizowane są przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, zaś w przypadku gdyby termin realizacji zamówienia nie został wskazany, w szacunkowym terminie wskazanym przy wyborze danego sposobu dostawy, przy czym w każdym wypadku nie będzie to termin dłuższy niż 3 Dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z postanowieniem § 6 ust. 2 Regulaminu, a w przypadku Towaru/Towaru marki selektywnej dostępnego jedynie „na zamówienie” w terminie 7 Dni roboczych. Zamówienia realizowane są w Dni robocze w godzinach 8.00-16.00;

 5. Jeżeli zamówienie zostanie złożone w Dniu roboczym po godzinie 13:00, sobotę, niedzielę lub inne dni ustawowo wolne od pracy czas realizacji zamówienia ulega wydłużeniu o czas obejmujący dni wolne od pracy, a wskazany termin realizacji zamówienia biegnie od następnego Dnia roboczego po zakończonych dniach wolnych.

 6. W przypadku dokonania przez Klienta Rejestracji Konta Klienta w Sklepie internetowym ELARTO, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu internetowego ELARTO przy pomocy danych podanych przez Klienta, po dokonaniu wyboru Towaru/Towaru marki selektywnej i dodanie Towaru/Towaru marki selektywnej do Koszyka, po czym potwierdzenie woli złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

 7. W przypadku braku dokonania przez Klienta Rejestracji Konta Klienta w Sklepie internetowym ELARTO, warunkiem złożenia zamówienia jest dodanie Towaru/Towaru marki selektywnej do Koszyka, po dokonaniu wyboru, podanie wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru/Towaru marki selektywnej oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi w Sklepie internetowym ELARTO komunikaty lub informacje.

 8. Wysłanie zamówienia przez Klienta poprzez zatwierdzenie przyciskiem „zamawiam i płacę” stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy do zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.

 9. Po wysłaniu zamówienia zgodnie z ust. 8 powyżej, Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia na wskazany przez niego w Formularzu rejestracyjnym lub podany przy składaniu zamówienia adres poczty elektronicznej e-mail. Potwierdzenie złożenia zamówienia nie stanowi akceptacji oferty Klienta, stanowi wyłącznie potwierdzenie dla Klienta, że Sprzedawca otrzymała zamówienie Klienta. Po otrzymaniu wyżej wymienionej wiadomości zawierającej potwierdzenie zamówienia Sprzedawca przystępuje do przetwarzania zamówienia Klienta. Po przetworzeniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, które stanowi przyjęcie jego oferty drogą elektroniczną na wskazany przez niego w Formularzu Rejestracyjnym lub podany przy składaniu zamówienia adres poczty e-mail. Po otrzymaniu w/w wiadomości zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów/Towarów marki selektywnej, poprzez przyjęcie przez Sprzedawcę oferty, o której mowa w ust. 8 powyżej i następuje początek realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

 10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy sprzedaży w celu uzyskania przez Klienta dostępu do tych informacji w przyszłości następuje poprzez umieszczenie w treści wiadomości e-mail wysłanej przez Sklep internetowy ELARTO: informacji o zamówionym Towarze wraz ze wskazaniem jego ceny, wybranym przez Klienta sposobie i koszcie dostawy, wybranym przez Klienta sposobie i kwocie zapłaty za całość zamówienia, informacji o możliwości zgłoszenia reklamacji wraz z Formularzem zgłoszenia reklamacji do samodzielnego pobrania, informacji o prawie odstąpienia od umowy wraz z Formularzem odstąpienia od umowy/zwrotu do samodzielnego pobrania, informacji o treści Regulaminu do samodzielnego pobrania,

 11. Wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji czas realizacji to orientacyjny termin liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania Towaru do Klienta za pośrednictwem jednego ze sposobów wysyłki wskazanych w treści niniejszego Regulaminu.

 12. Klient ma prawo anulować zamówienie przed otrzymaniem od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o anulowaniu zamówienia należy wysłać drogą elektroniczną do Sprzedającego na adres mail: sklep@elarto.pl.

 13. Faktura elektroniczna stanowiąca dowód zakupu wysyłana jest na adres e-mail wskazany w Formularzu rejestracyjnym lub przy składaniu zamówienia.

 14. Sprzedaż Towarów/Towarów marki selektywnej znajdujących się w Sklepie internetowej ELARTO prowadzona jest za pośrednictwem sieci Internetowej. Do korzystania ze Sklepu internetowego ELARTO, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Towary/Towary marki selektywnej niezbędny jest:

  • a) komputer z dostępem do sieci Internetowej i przeglądarka internetowa typu: Safari, Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Internet Explorer,
  • b) aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.

§ 5.
PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny Towarów/Towarów marki selektywnej oraz koszty wysyłki (dostawy) są cenami brutto, tzn. zawierają podatki, w tym podatek VAT i są wyrażone w polskich złotych.

 2. Ceny Towarów/Towarów marki selektywnej znajdujących się w Sklepie internetowym ELARTO nie zawierają kosztów dostawy Towaru/Towaru marki selektywnej.

 3. Cena podana przy każdym Towarze/Towarze marki selektywnej jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w § 4 ust. 9 Regulaminu. Informacja na temat ceny Towaru/Towaru marki selektywnej, cechach oraz istotnych właściwościach Towaru/Towaru marki selektywnej dostępna jest na stronie Sklepu internetowego ELARTO oraz jest zamieszczona przy prezentowanym Towarze/Towarze marki selektywnej.

 4. Koszty wysyłki określane są zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszego Regulaminu.

 5. Informacja na temat całkowitej kwoty realizacji zamówienia, obejmującej ceny Towarów/Towarów marki selektywnej oraz koszty wysyłki przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru Towaru/Towaru marki selektywnej i opcji dostawy oraz formy płatności.

 6. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar/Towar marki selektywnej:

  • a) płatność kartą płatniczą lub przelewem bankowym bądź płatność BLIK poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro Spółkę Akcyjną z siedzibą: 60-198 Poznań ul. Pastelowa 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000347935, NIP: 7792369887, REGON: 301345068, z kapitałem zakładowym 5.476.300,00zł wpłaconym w całości,
  • b) płatność za pobraniem.
 7. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie internetowym ELARTO i prezentowane przed złożeniem przez Klienta zamówienia i przed zawarciem umowy Sprzedaży. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub cech towaru/Towaru marki selektywnej. Dostępne sposoby płatności mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Towary/Towary marki selektywnej nimi objęte.

 8. W przypadku wystąpienia błędu na etapie płatności Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę drogą elektroniczną z adresu sklep@elarto.pl na wskazany przez niego adres poczty e-mail podany w Formularzu rejestracyjnym lub przy składaniu zamówienia o uregulowanie płatności za zamówienie przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy lub poprzez link do płatności obsługiwanej przez PayPro, tj. do płatności kartą płatniczą, szybkim przelewem lub płatności BLIK.

 9. W przypadku jeśli w trakcie przetwarzania zamówienia przez Sprzedawcę okaże się, że ilość dostępnego Towaru/Towaru marki selektywnej lub cena zamówienia podana w Koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu internetowego ELARTO jest wynikiem błędu w działaniu systemu Sklepu internetowego ELARTO lub innego systemu wspomagającego system Sklepu internetowego ELARTO, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres poczty e-mail podany w Formularzu rejestracyjnym lub przy składaniu zamówienia, podając prawidłową ilość dostępnego towaru, cenę oraz koszty wysyłki, zaś warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę będzie potwierdzenie przez Klienta złożenia zamówienia na warunkach wynikających z informacji Sprzedawcy. Jeśli Klient nie potwierdzi złożenia zamówienia na warunkach wynikających z informacji Sprzedawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania tej informacji, Sprzedawca anuluje zamówienie oraz zwróci niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia anulowania zamówienia, dokonane przez Klienta płatności.

 10. Promocje w Sklepie internetowym ELARTO co do zasady nie podlegają łączeniu. O wyjątkach od zasady wskazanej w zdaniu poprzedzającym, Klient będzie informowany za pośrednictwem newslettera przy takowej akcji promocyjnej, o ile wyrazi zgodę zapisania się do newslettera.

 11. Całkowita kwota realizacji zamówienia oznacza kwotę, do zapłaty której zobowiązany jest Klient, na którą składa się suma cen za zamówione Towary/Towary marki selektywnej oraz koszt wysyłki.

 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klientowi, który nie odbierze dwóch kolejno zrealizowanych zamówień płatnych przy odbiorze. Przywrócenie formy dokonania zapłaty przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem) dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia opłaconego w inny sposób niż przy odbiorze przesyłki.

§ 6.
KOSZTY DOSTAWY I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia złożenia zamówienia przez Klienta, zgodnie z postanowieniem § 4 ust. 8 niniejszego Regulaminu oraz Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, zgodnie z postanowieniem § 4 ust. 9 niniejszego Regulaminu, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

 2. Termin realizacji zamówienia wraz z dostawą do Klienta powinien wynosić do 3 Dni roboczych, a w przypadku realizacji zamówienia na Towar/Towar marki selektywnej dostępny w Sklepie internetowym ELARTO tylko „na zamówienie” powinien wynosić do 7 Dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży dla zamówień realizowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest zależny między innymi od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz sposobu dostawy. Termin wskazany w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji zamówienia wynikającymi z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, o których Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

 3. Koszt wysyłki towaru ponosi Klient i jest on doliczony do ceny za wybrany Towar/Towar marki selektywnej. Koszt przesyłki zależny jest od wyboru sposobu dostawy oraz miejsca doręczenia, zgodnie z cennikami stosowanymi przez przewoźnika, które znajdują się na stronie www.elarto.pl w zakładce KOSZTY PRZESYŁKI I DOSTAWA oraz pod linkiem: https://elarto.pl/content/1-dostawa.

 4. Towary/Towary marki selektywnej są doręczane pod wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem wybranych przez Sprzedawcę firm kurierskich, według wyboru sposobu dostawy przez Klienta. Zamówienia złożone z odbiorem w siedzibie Sprzedawcy, należy odebrać w ciągu 3 Dni roboczych od momentu dostarczenia przesyłki do siedziby Sprzedawcy z magazynu. Klient zostanie poinformowany w wiadomości e-mail o fakcie dostarczenia przesyłki do siedziby Sprzedawcy. W przypadku nieodebrania zamówienia z siedziby Sprzedawcy, w terminie wskazanym powyżej, zamówienie zostanie zwrócone do magazynu Sprzedawcy. Sprzedawca informuje, iż szczegółowe informacje dotyczące formy i kosztów wysyłki Towaru/Towaru marki selektywnej oraz orientacyjnego terminu realizacji przesyłek podane są na stronie Sklepu internetowego ELARTO w zakładce KOSZTY PRZESYŁKI I DOSTAWA oraz pod linkiem: https://elarto.pl/content/1-dostawa.

 5. Klient odbierając przesyłkę z zamówieniem powinien od razu sprawdzić stan przesyłki w obecności Kuriera dostarczającego przesyłkę lub przy odbiorze z paczkomatu/punktu odbioru. W przypadku uszkodzonej przesyłki stwierdzonej w obecności Kuriera firmy przewozowej, Klient rozpoczyna zgłoszenie uszkodzenia przesyłki z Kurierem, według procedur i zasad obowiązujących w firmie przewozowej, realizującej dostarczenie zamówienia Klienta. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki po odbiorze od Kuriera lub po odbiorze z punktu odbioru/paczkomatu Klient niezwłocznie powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w sposób wskazany w § 2 ust. 6 niniejszego Regulaminu.

 6. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 3 Dni robocze, a w przypadku realizacji zamówienia na Towar/Towar marki selektywnej dostępny w Sklepie internetowym ELARTO jedynie „na zamówienie” wynosi 7 Dni roboczych po upływie tych terminów Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia poprzez przesłanie do Sprzedawcy oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@elarto.pl.

 7. Zamówienia w Sklepie internetowy ELARTO realizowane są przez Sprzedającego zgodnie z kolejnością ich otrzymania.

§ 7.
REKLAMACJE

§ 7A.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA BRAK ZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ SPRZEDAŻY WZGLĘDEM KONSUMENTÓW

 1. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru/Towaru marki selektywnej z umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru/Towaru marki selektywnej do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

 2. Towar jest zgodny z umową sprzedaży, jeżeli zgodne z umową sprzedaży pozostają w szczególności jego:

  • a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,
  • b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.
 3. Ponadto Towar/Towar marki selektywnej, aby został uznany za zgodny z umową sprzedaży, musi:

  • a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru/Towaru marki selektywnej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  • b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może zasadnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
   • - nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
   • - przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakiej publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
   • - publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;
  • c) być dostarczany z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;
  • d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru/Towaru marki selektywnej z umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru/Towaru marki selektywnej odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w ust. 3 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru/Towaru marki selektywnej.

 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru/Towaru marki selektywnej z umową sprzedaży wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru/Towaru marki selektywnej, jeżeli:

  1. a) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność,

  2. b) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią.

 6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru/Towaru marki selektywnej z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru/Towaru marki selektywnej z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru/Towaru marki selektywnej lub charakterem braku zgodności Towaru/Towaru marki selektywnej z umową.

 7. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru/Towaru marki selektywnej z umową, określonego w ust. 6 powyżej, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

 8. Jeżeli Towar/Towar marki selektywnej jest niezgodny z umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy bądź wymiany.

 9. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru/Towaru marki selektywnej z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru/Towaru marki selektywnej do zgodności z umową sprzedaży. W takim przypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, o których mowa w § 7A ust. 13 Regulaminu. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru/Towaru marki selektywnej z umową sprzedaży, wartość Towaru/Towaru marki selektywnej zgodnego z umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru/Towaru marki selektywnej do zgodności z umową sprzedaży.

 10. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru/Towaru marki selektywnej w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Towaru/Towaru marki selektywnej z umową sprzedaży.

 11. Koszty napraw lub wymiany Towaru/Towaru marki selektywnej ponosi Sprzedawca. Konsument jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy Towar/Towar marki selektywnej podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sprzedawcy.

 12. Jeżeli Towar/Towar marki selektywnej został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru/Towaru marki selektywnej z umową sprzedaży, Sprzedawca demontuje Towar/Towar marki selektywnej oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

 13. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli Towar/Towar marki selektywnej jest niezgodny z umową sprzedaży, gdy:

  • Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru/Towaru marki selektywnej do zgodności z umową sprzedaży,

  • Sprzedawca nie doprowadził Towaru/Towaru marki selektywnej do zgodności z umową sprzedaży,

  • brak zgodności Towaru/Towaru marki selektywnej z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar/Towaru marki selektywnej do zgodności z umową sprzedaży,

  • brak zgodności Towaru/Towaru marki selektywnej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy sprzedaży,

  • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru/Towaru marki selektywnej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 14. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru/Towaru marki selektywnej niezgodnego z umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru/Towaru marki selektywnej zgodnego z umową sprzedaży. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

 15. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Towaru/Towaru marki selektywnej z umową sprzedaży jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową sprzedaży jest istotny.

 16. W przypadku, gdy brak zgodności Towaru/Towaru marki selektywnej dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy sprzedaży Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Twarów/Towarów marki selektywnej, a także w odniesieniu do innych Towarów/Towarów marki selektywnej nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami/Towarami marki selektywnej niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towar/Towar marki selektywnej zgodny z umową.

 17. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Towar/Towar marki selektywnej Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru/Towaru marki selektywnej lub dowodu jego odesłania, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

 18. Wszelkie reklamacje związane z Towarem/Towarem marki selektywnej lub realizacją umowy sprzedaży Konsument może składać w dowolnej formie. Celem ułatwienia złożenia reklamacji został przygotowany Formularz zgłoszenia reklamacji znajdującym się na stronie Sklepu internetowego ELARTO w zakładce REGULAMIN SKLEPU pod linkiem: https://elarto.pl/content/3-regulamin. Formularz zgłoszenia reklamacji powinien być wypełniony czytelnie oraz podpisany przez Klienta. Preferujemy formę pisemną, gdzie pismo reklamacyjne może być wysłane na adres Sprzedawcy, jak również w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego ELARTO w zakładce KONTAKT Z NAMI pod linkiem: https://elarto.pl/kontakt lub na adres elarto@elarto.pl. Konsument ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru/Towaru marki selektywnej. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.

 19. Konsument może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres: elarto@elarto.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Konsument winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Konsumentowi odpowiedzi.

 20. Konsument może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Usługodawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach adres: ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice, http://www.katowice.wiih.gov.pl/.

§ 7B. RĘKOJMIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Sprzedawca zapewnia dostawę Towaru/Towaru marki selektywnej pozbawionego wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Towar/Towar marki selektywnej ma wadę (rękojmia). W przypadku natomiast Towarów/Towarów marki selektywnej używanych, niepełnowartościowych (np. pochodzących z ekspozycji lub zwrotu), Sprzedawca każdorazowo informuje Przedsiębiorcę w szczególności o ewentualnych widocznych śladach używania. Mając powyższe na uwadze, każdy Towar/Towar marki selektywnej, zarówno nowy, używany jak i pochodzący z ekspozycji lub zwrotu, prezentowany przez Sprzedawcę jest odpowiednio opisany.

 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru/Towaru marki selektywnej. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

 3. Jeżeli Towar/Towar marki selektywnej ma wadę, Przedsiębiorca może:

   • a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar/Towar marki selektywnej wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar/Towar marki selektywnej był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru/Towaru marki selektywnej na wolny od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru/Towaru marki selektywnej na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru/Towaru marki selektywnej żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru/Towaru marki selektywnej wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia.

   • b) żądać wymiany Towaru/Towaru marki selektywnej wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar/Towar marki selektywnej wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru/Towaru marki selektywnej wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

 4. Przedsiębiorca, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

 5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem/Towarem marki selektywnej lub realizacją umowy sprzedaży, Przedsiębiorca może składać w dowolnej formie. Celem ułatwienia złożenia reklamacji został przygotowany Formularz zgłoszenia reklamacji znajdującym się na stronie Sklepu internetowego ELARTO w zakładce REGULAMIN SKLEPU pod linkiem: Regulamin Sklepu ELARTO. Formularz zgłoszenia reklamacji powinien być wypełniony czytelnie oraz podpisany przez Klienta. Preferujemy formę pisemną, gdzie pismo reklamacyjne może być wysłane na adres Sprzedawcy, jak również w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego ELARTO w zakładce KONTAKT Z NAMI pod linkiem: Kontakt z nami lub na adres elarto@elarto.pl. Przedsiębiorca ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru/Towaru marki selektywnej.

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.

 7. Przedsiębiorca może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres: elarto@elarto.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Przedsiębiorca winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Przedsiębiorcy odpowiedzi.

§ 8.
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zawarte w niniejszym paragrafie Regulaminu uprawnienia i obowiązki Klienta dotyczą wyłącznie Klienta:

  • a) będącego Konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta,

  • b) będącego osobą fizyczną zawierającą umowę sprzedaży, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu, jako bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy dokonywany w oparciu o umowę sprzedaży zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, co znajduje potwierdzenie w złożonym przez tę osobę oświadczeniu w trakcie dokonywania zakupu w Sklepie internetowy ELARTO.

 2. Klient będący Konsumentem, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, a także osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu, jako bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, gdy dokonywany w oparciu o umowę sprzedaży zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, co znajduje potwierdzenie w złożonym przez tę osobę oświadczeniu w trakcie dokonywania zakupu w Sklepie internetowym ELARTO, może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów/Towarów marki selektywnej, zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego ELARTO na odległość, bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakupu Towaru/Towaru marki selektywnej, czyli otrzymania wiadomości o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, po otrzymaniu której dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów/Towarów marki selektywnej i objęcia Towaru/Towaru marki selektywnej w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez Klienta osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy przekazywane jest Klientowi w trakcie procedury składania zamówienia, ponadto znajduje się w Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, określonym w § 4 ust. 9 niniejszego Regulaminu oraz na Formularzu odstąpienia od umowy/zwrotu przekazywanego wraz z Towarem/Towarem marki selektywnej do Klienta.

 3. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta w następujący sposób:

  • a) poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: ELARTO Elżbieta Trzeciak 42-215 Częstochowa ul. Gruszowa 18 lub

  • b) skierowanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: elarto@elarto.pl.

 4. Formularz odstąpienia od umowy/zwrotu dostępny jest na stronie internetowej Sklepu internetowego ELARTO w zakładce ZWROTY I REKLAMACJE oraz pod linkiem: Regulamin i jest udostępniany w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydruk. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

 5. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż pisemna, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi za pośrednictwem adresu e-mail, podanym przy składaniu zamówienia lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa powyżej.

 6. Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru/Towaru marki selektywnej, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy towaru innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego w Sklepie internetowym ELARTO. Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu Towaru/Towaru marki selektywnej przez Klienta do Sklepu Internetowego ELARTO w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży przez Klienta.

 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Klienta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku płatności za pobraniem Klient zobowiązany jest do podania numeru rachunku bankowego w Formularzu zwrotu, na który zostanie zwrócona należność.

 8. Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy Towar/Towar marki selektywnej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Klient ponosi koszty zwrotu towaru do Sklepu internetowego ELARTO.

 9. Jeżeli ze względu na swój charakter Towar/Towar marki selektywnej nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt.

 10. Najtańszy, zwykły sposób dostarczenia Towaru/Towaru marki selektywnej do Klienta przewidziany dla zamówień na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest wskazany w zakładce KOSZTY PRZESYŁKI I DOSTAWA pod linkiem: Koszty przesyłki i dostawa.

 11. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Towaru/Towaru marki selektywnej inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia Towaru/Towaru marki selektywnej, wskazany w ust. 10 powyżej, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Klienta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, stanowiących różnicę pomiędzy najtańszym sposobem wysyłki, a faktycznym kosztem poniesionym przez Klienta.

 12. Sprzedawca oświadcza, iż jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta z tytułu umowy sprzedaży w przypadku jego odstąpienia od umowy do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru skierowanego na adres poczty elektronicznej: elarto@elarto.pl, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 13. Zwracany przez Klienta Towar/Towar marki selektywnej powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar/Towar marki selektywnej powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar/Towar marki selektywnej powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem, oryginalnie przyczepioną metką oraz akcesoriami jak i dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres Sprzedawcy: ELARTO Elżbieta Trzeciak 42-215 Częstochowa ul. Gruszowa 18.

 14. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru/Towaru marki selektywnej, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru/Towaru marki selektywnej.

 15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  • a) Oświadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

  • b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  • c) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  • d) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

  • e) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  • f) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;

  • g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  • h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;

  • i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  • j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  • k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

  • l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  • m) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta;

 16. Postanowienia zawarte w ust. 15 dotyczą także osoby fizycznej zawierającej umowę sprzedaży zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu jako bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy dokonywany w oparciu o umowę sprzedaży zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, co znajduje potwierdzenie w złożonym przez tę osobę oświadczeniu w trakcie dokonywania zakupów w Sklepie internetowym ELARTO.

§ 9.
INFORMACJA DOTYCZĄCA ROSTRZYGANIA SPORÓW

 1. Sprzedawca informuje, iż w przypadku powstania sporu oprócz możliwości skorzystania z dochodzenia praw na drodze sądowej istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia praw.

 2. Pozasądowy sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia praw oznacza każdą metodę, która umożliwia rozwiązanie konfliktu dzięki interwencji osoby trzeciej, proponującej lub narzucającej rozwiązanie. Instrumenty pozasądowe mogą być ustanowione przez władze publiczne, przedstawicieli zawodów prawniczych, ugrupowania zawodowe lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego (przykładowo: rzecznik praw konsumenta, organizacje konsumenckie, sąd arbitrażowy). Informacje o sposobie dostępu do wyżej wymienionego trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 3. Celem zapoznania się zasadami dostępu do tych procedur, należy zwrócić się do danego organu i/lub podmiotu uprawnionego do prowadzenia pozasądowych sposób rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń.

 4. Sprzedawca informuje, iż wyżej wymienione informacje nie wyłączają ani nie ograniczają w jakikolwiek sposób możliwości wyboru i korzystania przez Klienta z sądowych lub pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, ani podmiotów prowadzących takie postępowania. Wskazane w postanowieniach powyżej wyliczenie sposobów bądź podmiotów ma charakter przykładowy i niewyczerpujący, nie ogranicza ani nie wyłącza jakichkolwiek uprawnień Klienta.

§ 10.
USŁUGI NIEODPŁATNE

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów drogą elektroniczną nieodpłatne usługi:

  • a) formularz rejestracji,
  • b) formularz kontaktowy,
  • c) newsletter,
  • d) prowadzenie Konta Klienta,
  • e) czat.
 2. Usługi, wskazane w ust. 1 lit. a-d powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 3. Usługi, wskazane w ust. 1 lit. e powyżej świadczone są w Dni robocze w godzinach 8.00-16.00.

 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

 5. Usługa formularza rejestracji polega na umożliwieniu Klientowi zarejestrowania się w Sklepie internetowym ELARTO za pomocą formularza umieszczonego na stronie Sklepu internetowego ELARTO i utworzenia Konta Klienta. Rezygnacja z usługi formularza rejestracyjnego możliwa jest tylko przed finalizacją rejestracji Klienta w sklepie internetowym ELARTO, tj. przed utworzeniem Konta Klienta. Jest usługa jednorazowa służąca rejestracji Klienta Sklepie internetowym ELARTO.

 6. Usługa formularza kontaktowego polega na umożliwianiu wysłania wiadomości do Usługodawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie Sklepu internetowego ELARTO. Rezygnacja z usługi formularza kontaktowego możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem ww. formularza.

 7. Usługa newslettera polega na przesyłaniu przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej i/lub telefonu wiadomości zawierających informacje o nowych usługach lub towarach/Towarach marki selektywnej. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Klientów, którzy zapisali się do tej usługi, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Newslettera dostępnym pod linkiem: https://elarto.pl/content/21-regulamin-newslettera.

 8. Usługa prowadzenia Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi indywidualnego panelu w ramach strony internetowej Sklepu internetowego ELARTO, który umożliwia Klientowi dokonywanie szeregu czynności bez konieczności każdorazowego wprowadzania danych w formularzach, w tym zwłaszcza składanie zamówień na podstawie danych przypisanych do Konta Klienta, śledzenie stanu realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Konta oraz historii takich zamówień, zgłaszanie zwrotów (składanie oświadczeń o odstąpieniu od Umowy sprzedaży), edytowanie danych przypisanych do Konta Klienta.

 9. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym może ono zostać usunięte w terminie do 14 dni od zgłoszenia żądania.

 10. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych w przypadku działania przez Klienta na szkodę Usługodawcy lub Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu, działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Usługodawcy czy też Sprzedawcy, działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania na szkodę innych Klientów, naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, w szczególności przełamywaniem zabezpieczeń strony internetowej Sklepu internetowego ELARTO lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w Formularzu rejestracyjnym.

 11. Usługa czatu to rozmowa między przedstawicielem Sprzedawcy a Klientem prowadzona za pośrednictwem Internetu, polegająca na naprzemiennym przesyłaniu wiadomości tekstowych przy użyciu narzędzia informatycznego udostępnionego przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego ELARTO.

 12. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Czat zawierana jest każdorazowo z chwilą wpisania przez Klienta wiadomości tekstowej do narzędzia informatycznego udostępnionego przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego ELARTO i kończy się z chwilą zakończenia rozmowy między przedstawicielem Sprzedawcy a Klientem.

 13. Klient może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§ 11.
NEWSLETTER

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sprzedawcę. Newsletter wysyłany jest za pośrednictwem wiadomości sms (SMS-Newsletter) lub poczty elektronicznej (E-mail-Newsletter) wskazanych przez Klienta.

 2. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy składaniu zamówień w Sklepie internetowym ELARTO, odrębnego dla każdej z form Newslettera udostępnionych przez Sprzedającego, tj. SMS-Newsletter lub E-mail-Newsletter oraz którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).

 3. W ramach oferowanych usług SMS Newsletter oraz E-mail Newsletter, na podany przez Klienta odpowiednio numer telefonu oraz adres e-mail wysyłane są informacje o nowościach oraz atrakcyjnych ofertach Sprzedawcy. SMS-Newsletter oraz E-mail-Newsletter wysyłane są bezpłatnie.

 4. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów zrezygnować z Newslettera.

 5. Szczegółowe zasady korzystania z usługi Newsletter zawarte są w Regulaminie świadczenia usługi Newslettera ELARTO dostępnym pod adresem: https://elarto.pl/content/21-regulamin-newslettera.

§ 12.
ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG NIEODPŁATNYCH

 1. Zarówno Klient, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem wskazanej umowy oraz postanowień poniżej.

 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Usługodawcy stosownego oświadczenia woli przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość umożliwiającego zapoznanie się przez Usługodawcę z oświadczeniem woli Klienta (np. wniosek o usunięcie Konta Klienta, wycofanie zgody na przesyłanie newslettera).

 3. Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie Konta Klienta musi zostać wysłane w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.

 4. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu oraz w przypadku, gdy Klient – pomimo skierowania do niego wezwania - nie zaprzestanie naruszeń w wyznaczonym terminie.

§ 13.
OBOWIAZAKI I UPRAWNIENIAWYNIKAJĄCE Z DSA

 1. Usługodawca świadczy Usługi pośrednie w ramach swoich profili dostępnych w social mediach, tj. w portalu:

  w tym grup na Facebooku, które administruje Usługodawca, poprzez:

  • a) umożliwianie Odbiorcom usługi pozostawianie komentarzy pod zamieszczonymi postami,
  • b) dodawanie postów,
  • c) dodawanie ocen i opinii
  • d) dodawanie wiadomości w ramach publicznego czatu,
  • e) pozostałe formy interakcji umożliwiające pozostawianie Treści dostępne we wskazanych portalach.

 2. Odbiorca usługi nie może zamieszczać w social mediach Usługodawcy Treści, określonych w § 3 ust. 10 niniejszego Regulaminu oraz:

  • a) Treści niezgodnych z prawem,
  • b) Treści niezgodnych z Regulaminem,
  • c) treści niezgodnych z dobrymi obyczajami, a w szczególności:
   • obraźliwe,
   • wulgarne,
   • obrażające uczucia religijne,
   • naruszająca dobra osobiste osób trzecich,
   • propagujące przemoc,
   • nawołujących do nienawiści,
   • rasistowskie,
   • faszystowskie,
   • dyskryminujące,
   • pornograficzne,
   • o podtekście seksualnym,
   • nieodpowiednie dla małoletnich Klientów/Użytkowników lub Odbiorców usług,
  • d) treści naruszających prawa osób trzecich.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Treści, w szczególności za Treści niezgodne z prawem, pozostawione w ramach Serwisu czy Platformy internetowej, jeżeli działania Odbiorcy usługi są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Z Treściami, określonymi w ust. 3 niniejszego paragrafu, Dostawca usługi postępuje w sposób wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Regulaminu, w szczególności.:

  • a) nie modyfikuje Treści w sposób wpływający na integralność przekazywanych lub udostępnianych informacji,
  • b) nie ułatwia zamieszczania Treści niezgodnych z prawem,
  • c) niezwłocznie podejmuje działania w celu ich usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nich, zgodnie z Regulaminem, z poszanowaniem praw podstawowych odbiorców usługi, w tym prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
  • d) podejmuje wszelkie działania w dobrej wierze i z zachowaniem należytej staranności.
 5. W przypadku, gdy Usługodawca poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat.

 6. Usługodawca przekazuje koordynatorowi do spraw usług cyfrowych właściwemu dla miejsca siedziby i Komisji – na ich wniosek i bez zbędnej zwłoki – informacje na temat średniej liczby aktywnych miesięcznie odbiorców usługi w Unii, obliczonej jako średnia liczba w okresie poprzednich sześciu miesięcy, zaktualizowane na moment złożenia takiego wniosku. Koordynator do spraw usług cyfrowych lub Komisja mogą zażądać, aby Sprzedawca przekazał dodatkowe informacje dotyczące obliczenia, w tym wyjaśnienia i uzasadnienie odnośnie do wykorzystanych danych. Informacje te nie mogą zawierać danych osobowych.

 7. Odbiorca usługi jest uprawniony do zakończenia korzystania z usług Usługodawcy w każdym czasie. W tym celu może użyć dostępnych form zakończenia korzystania z usług poprzez wypisanie się z danej usługi, zaprzestanie obserwowania social mediów Usługodawcy, czy poprzez usunięcie zamieszczonych przez siebie Treści, a także może skontaktować się z Usługodawcą na adresy wskazane w § 2 ust. 6 Regulaminu.

 8. Postanowienie, zawarte w ust. 7 nie uchybia obowiązkom i uprawnieniom Usługodawcy, wynikającym z innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dalszego przechowywania danych, w tym danych osobowych, w szczególności w celach wskazanych w Polityce prywatności.

 9. Usługodawca za pomocą odpowiednich środków niezwłocznie poinformuje Odbiorców usługi o istotnych zmianach wprowadzonych w warunkach korzystania z usług Usługodawcy, które mogą mieć bezpośredni wpływ na zdolność Odbiorców usług do korzystania z usługi.

§ 14.
ZGŁASZANIE TREŚCI NIEZGODNYCH Z PRAWEM I Z REGULAMINEM

 1. Każdy Odbiorca usługi, który uzna daną Treść za Treść niezgodną z prawem bądź za Treść niezgodną z Regulamin ma prawo zgłosić te Treści Usługodawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@elarto.pl. Zgłoszenie zawierać powinno:

  • a) wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że odpowiednie informacje stanowią nielegalne treści;
  • b) jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi hostingu;
  • c) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3-7 dyrektywy 2011/93/UE, tj. przestępstwa związane z niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, przestępstwa związane z wykorzystywaniem seksualnym, przestępstwa związane z pornografią dziecięcą, nagabywanie dzieci do celów seksualnych, podżeganie, pomocnictwo i usiłowanie do wymienionych przestępstw;
  • d) oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
 2. Jeżeli zgłoszenie, określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby lub podmiotu, które dokonały zgłoszenia, Usługodawca bez zbędnej zwłoki przesyła takiej osobie lub takiemu podmiotowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.

 3. Brak danych kontaktowych zgłaszającego daną Treść skutkuje niemożnością skontaktowania się Usługodawcy z nim celem powiadomienia o otrzymaniu zgłoszenia oraz o rezultacie rozpatrzenia zgłoszenia.

 4. Usługodawca podejmuje decyzje w ramach zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni, liczonych od dnia przyjęcia zgłoszenia, w sposób nie-arbitralny, obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności.

 5. Usługodawca bez zbędnej zwłoki powiadamia Odbiorcę usługi oraz zaangażowane osoby trzecie o rezultacie podjętej decyzji w sprawie zgłoszenia, jej treści i uzasadnienia, o ile posiada ich dane kontaktowe.

 6. Usługodawca rozpatruje odwołanie O biorcy usługi w terminie 14 dni od dnia jego odebrania, przekazując mu swoją decyzję wraz z uzasadnieniem.

 7. W przypadku wystąpienia Treści niezgodnych z prawem lub Treści niezgodnych z Regulaminem, Usługodawca może:

  • a) ograniczyć ich widoczność, usunąć, uniemożliwić dostęp do nich lub depozycjonować,
  • b) zawiesić, zakończyć lub w inny sposób ograniczyć płatności pieniężne, o ile takowe mają miejsce;
  • c) zawiesić lub zakończyć świadczenia usługi w całości lub w części;
  • d) zawiesić lub zamknąć konto Użytkownika/Klienta lub osoby trzeciej.

§ 15.
DANE OSOBOWE

Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w zakładce Polityka prywatności opublikowanej na stronie Sklepu internetowego ELARTO. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie internetowym ELARTO, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu internetowego ELARTO Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności.

§ 16.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu internetowego ELARTO były na najwyższym poziomie i bez przerwy, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu internetowego ELARTO w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu internetowego ELARTO.

 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 3. Sprzedawca w zakresie dopuszczalnym przez prawo nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego ELARTO z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w szczególności spowodowane niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego ELARTO z infrastrukturą techniczną Klienta.

 4. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy ELARTO zawierane są w języku polskim.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług drogą elektroniczną strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie, z zastrzeżeniem, iż nie jest to zapis na sąd polubowny.

 7. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.

 8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym, zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 9. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu, a w miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w dowolnym czasie z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 11. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu internetowego ELARTO, ale do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu zastosowanie znajdują regulacje zawarte w Regulaminie dotych czasz obowiązującym.

 12. Aktualny Regulamin jest dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu internetowego ELARTO.

 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 22.03.2024 roku.Wzory odstąpienia od umowy/zwrotu oraz zgłoszenia reklamacji, Treści nielegalnych i niezgodnych z Regulaminem:

Kliknij i pobierz:

Formularz reklamacji - wersja edytowalna

Formularz reklamacji - wersja PDF

Formularz odstąpienia od umowy/zwrotu - wersja edytowalna

Formularz odstąpienia od umowy/zwrotu - wersja PDF

Formularz zgłoszenia Treści Nielegalnej (niezgodnej z prawem)- wersja edytowalna

Formularz zgłoszenia Treści Nielegalnej (niezgodnej z prawem)- wersja PDF

Regulamin marki selektywnej:

Kliknij i pobierz:

Regulamin dystrybucji selektywnej PODOPHARM®


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ELARTO.PL
(aktualny na dzień 11.02.2023 roku i obowiązujący do 24.03.2024)

§ 1.
DEFINICJE

Czat – to funkcjonalność sklepu internetowego ELARTO w formie rozmowy między przedstawicielem Sprzedawcy, a Klientem prowadzona za pośrednictwem Internetu, która odbywa się w czasie rzeczywistym, polegającą na naprzemiennym przesyłaniu wiadomości tekstowych przy użyciu narzędzia informatycznego udostępnionego przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego ELARTO,

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Formularz kontaktowy – funkcjonalność sklepu internetowego ELARTO, za pomocą którego Klient może skontaktować się drogą elektroniczną ze Sprzedawcą,

Formularz odstąpienia od umowy/zwrotu – wzór formularza do pobrania celem zgłoszenia odstąpienia od umowy przez Klienta, dokonania zwrotu Towaru/Towaru marki selektywnej,

Formularz rejestracji – funkcjonalność sklepu internetowego ELARTO, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe może utworzyć Konto Klienta, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów/Towarów marki selektywnej,

Formularz zgłoszenia reklamacji – wzór formularza do pobrania celem zgłoszenia reklamacji do uzupełnienia przez Klienta poprzez uzupełnienie wskazanych w nim danych,

Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych i specjalnych wybranych przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie internetowym ELARTO, które wykorzystywane są w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie internetowym ELARTO,

Klient – osoba, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba, że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży zgodnie z warunkami niniejszego regulaminu jako bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, gdy dokonywany w oparciu o umowę sprzedaży zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, co znajduje potwierdzenie w złożonym przez tę osobę oświadczeniu w trakcie dokonywania zakupu w Sklepie internetowym ELARTO lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego ELARTO, w szczególności która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie składa zamówienie,

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360),

Konsument - osoba fizyczna, a także osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży zgodnie z warunkami niniejszego regulaminu jako bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy dokonywany w oparciu o umowę sprzedaży zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co znajduje potwierdzenie w złożonym przez tę osobę oświadczeniu w trakcie dokonywania zakupów w Sklepie internetowym ELARTO,

Konto Klienta – indywidualne i nieodpłatne dla każdego Klienta konto, uruchomione na jego rzecz przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym ELARTO, po uprzednim dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy usługi prowadzenia Konta Klienta,

Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie internetowym ELARTO Towarów/Towarów marki selektywnej na podstawie wyborów Klienta,

Marka selektywna – marka dostępna w Sklepie internetowym ELARTO i przeznaczona wyłącznie dla osób świadczących zawodowo usługi odpowiednio w branży kosmetycznej lub podologicznej, której warunki dystrybucji określa Regulamin dystrybucji selektywnej.

Newsletter – to wiadomość e-mail lub SMS wykorzystywana do budowy relacji i podtrzymywania stałej komunikacji z klientem, której zadaniem jest dostarczanie informacji o ofercie, promocjach, nowościach, aktualizacjach, zmianach, itp. w Sklepie internetowym ELARTO,

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego ELARTO,

Rejestracja – czynność faktyczna dokonana według procedury określonej w Regulaminie, konieczna do korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu internetowego ELARTO,

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych),

Sklep internetowy ELARTO - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod adresem www.elarto.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary/Towary marek selektywnych,

Sprzedawca – Elarto Elżbieta Trzeciak, ul. Nałkowskiej 7, 42-200 Częstochowa, NIP: 5731712226, REGON: 152145580, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod numerem 74357, będąca jednocześnie właścicielem Sklepu internetowego ELARTO,

Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie internetowym ELARTO, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu,

Towar marki selektywnej – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie internetowym ELARTO, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określona w zamówieniu, należąca do marki selektywnej,

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, według zasad określonych w Regulaminie,

Usługodawca – Elarto Elżbieta Trzeciak, ul. Nałkowskiej 7, 42-200 Częstochowa, NIP: 5731712226, REGON: 152145580, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod numerem 74357, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu internetowego ELARTO,

Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781),

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.),

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.),

Zgodność towaru z umową – zgodność towaru z umową w rozumieniu art. 43b ustawy o prawach konsumenta.

§ 2.
 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego ELARTO, dostępnego pod adresem: www.elarto.pl, zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego ELARTO, tj. przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, umów sprzedaży Towarów/Towarów marki selektywnej, składania zamówień na Towary/Towary marki selektywnej dostępne w Sklepie internetowym ELARTO, dostarczania zamówionych Towarów/Towarów marki selektywnej Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Towarów/Towarów marki selektywnej i kosztów wysyłki, prawa do odstąpienia od umowy, składania i rozpatrywania reklamacji.

 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, określonym w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu internetowego ELARTO. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu internetowego ELARTO zgodnie z jego przeznaczeniem.

 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy, a pozostałe postanowienia pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

 5. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu internetowego ELARTO odnoszące się do Towarów/Towarów marki selektywnej, łącznie z cenami, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 6. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą, w szczególności może składać reklamacje za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta w następujący sposób:

  • drogą elektroniczną na adres: sklep@elarto.pl,
  • listownie na adres pocztowy Sprzedawcy: Elarto Elżbieta Trzeciak 42-200 Częstochowa, ul. Nałkowskiej 7,
  • osobiście w Biurze Obsługi Klienta pod adresem: Elarto Elżbieta Trzeciak 42-215 Częstochowa, ul. Gruszowa 18. Biuro Obsługi Klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w Dni robocze w godzinach 9:00-16:00,
  • telefonicznie: +48 34 344 14 14 (koszt połączenie zgodny z taryfą operatora).
 7. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu internetowego ELARTO ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, określonej w § 4 ust. 9  Regulaminu, zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Ceny produktów widniejące w Sklepie internetowym ELARTO obowiązują przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej www.elarto.pl.

 8. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Towaru/Towaru marki selektywnej obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie tego Towaru/Towaru marki selektywnej, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Towar/Towar marki selektywnej jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie tego Towaru/Towaru marki selektywnej, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru/Towaru marki selektywnej do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

 9. Zdjęcia Towarów/Towarów marki selektywnej umieszczane na stronie Sklepu internetowego ELARTO służą do prezentacji konkretnie wskazanych na nich Towarów/Towarów marki selektywnej, ale mają wyłącznie charakter poglądowy;

 10. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, wskazanie numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedawcy.

§ 3.
ZAKRES, ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z E-SKLEPU

 1. Warunkiem korzystania z usług sklepu internetowego ELARTO jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Klient bez zaakceptowania regulaminu nie ma możliwości złożenia zamówienia.

 2. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem zamówienia.

 3. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia Konta Klienta na stronie sklepu internetowego ELARTO pod adresem internetowym www.elarto.pl.

 4. Usługa polega na umożliwieniu Klientowi korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego ELARTO po zalogowaniu się do Konta Klienta. Rejestracja Klienta w Sklepie internetowym ELARTO jest dobrowolna i nieodpłatna.

 5. Sprzedawca zapewnia również możliwość złożenia zamówienia bez konieczności Rejestracji.

 6. Przy rejestracji Klient w Formularzu rejestracji wypełnia prawidłowo pola wskazując: dane osobowe; dane adresowe, w tym adres doręczeń oraz inne niezbędne do realizacji zamówienia dane wskazane w Formularzu rejestracji.

 7. Informacje podane w Formularzu rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych Sprzedawca nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.

 8. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług Konta Klienta w każdej chwili, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, poprzez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@elarto.pl żądania usunięcia swojego Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu e-mail poczty elektronicznej Klienta aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym ELARTO;

 9. Sprzedawca oświadcza, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym ELARTO Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet;

 10. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób, który nie powoduje zakłóceń w działaniu, funkcjonowaniu Sklepu internetowego ELARTO, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  b) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób, zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
  c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych, w tym prawa do prywatności i innych przysługujących im praw.

 11. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należy korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego ELARTO w sposób stanowiący naruszenie obowiązków, o których mowa w ust. 10 powyżej. Sprzedawca może złożyć Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, który jest aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym ELARTO. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta skutkować będzie zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta w Sklepie internetowym ELARTO.

 12. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar/Towar marki selektywnej jest dostępny w magazynie Sprzedawcy. Towar/Towar marki selektywnej jest dostępny, gdy opcja wyboru jest aktywna. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby uzupełnić zapas któregokolwiek z Towarów/Towarów marki selektywnej w możliwie jak najkrótszym czasie.

§ 4.
ZAMÓWIENIA

 1. Klient może dokonać zakupu Towaru/Towaru marki selektywnej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej poprzez złożenie zamówienia na stronie www.elarto.pl. Zamówienia na Towar/Towar marki selektywnej dostępny w Sklepie internetowym ELARTO są składane poprzez wybór preferowanej opcji zakupu. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”. Składając zamówienie Klient potwierdza, że wie iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

 2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed złożeniem zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie przez Klienta z możliwości nabycia Towaru/Towaru marki selektywnej w Sklepie internetowym ELARTO.

 3. Elementem koniecznym procedury składania zamówienia przez Klienta jest podanie przez Klienta danych osobowych wskazanych przy składaniu zamówienia przez Sklep internetowy ELARTO, oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie zgody przez Klienta, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed zakończeniem składania zamówienia na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji obsługi zamówienia złożonego w sklepie internetowym ELARTO. W każdym przypadku dokonywania zakupu w ramach działalności gospodarczej, Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia czy dokonywany zakup posiada dla Klienta charakter zawodowy związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 4. Klient może składać zamówienia w sklepie internetowym ELARTO przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia realizowane są przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, zaś w przypadku gdyby termin realizacji zamówienia nie został wskazany, w szacunkowym terminie wskazanym przy wyborze danego sposobu dostawy, przy czym w każdym wypadku nie będzie to termin dłuższy niż 3 Dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z postanowieniem § 6 ust. 2 Regulaminu, a w przypadku Towaru/Towaru marki selektywnej dostępnego jedynie „na zamówienie” w terminie 7 Dni roboczych. Zamówienia realizowane są w Dni robocze w godzinach 8.00-16.00;

 5. Jeżeli zamówienie zostanie złożone w Dniu roboczym po godzinie 13:00, sobotę, niedzielę lub inne dni ustawowo wolne od pracy czas realizacji zamówienia ulega wydłużeniu o czas obejmujący dni wolne od pracy, a wskazany termin realizacji zamówienia biegnie od następnego Dnia roboczego po zakończonych dniach wolnych.

 6. W przypadku dokonania przez Klienta Rejestracji Konta Klienta w Sklepie internetowym ELARTO, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu internetowego ELARTO przy pomocy danych podanych przez Klienta, po dokonaniu wyboru Towaru/Towaru marki selektywnej i dodanie Towaru/Towaru marki selektywnej do Koszyka, po czym potwierdzenie woli złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

 7. W przypadku braku dokonania przez Klienta Rejestracji Konta Klienta w Sklepie internetowym ELARTO, warunkiem złożenia zamówienia jest dodanie Towaru/Towaru marki selektywnej do Koszyka, po dokonaniu wyboru, podanie
  wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru/Towaru marki selektywnej oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi w Sklepie internetowym ELARTO komunikaty lub informacje.

 8. Wysłanie zamówienia przez Klienta poprzez zatwierdzenie przyciskiem „ZAMAWIAM I PŁACĘ” stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy do zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.

 9. Po wysłaniu zamówienia zgodnie z ust. 8 powyżej, Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia na wskazany przez niego w Formularzu rejestracyjnym lub podany przy składaniu zamówienia adres poczty elektronicznej e-mail. Potwierdzenie złożenia zamówienia nie stanowi akceptacji oferty Klienta, stanowi wyłącznie potwierdzenie dla Klienta, że Sprzedawca otrzymała zamówienie Klienta. Po otrzymaniu wyżej wymienionej wiadomości zawierającej potwierdzenie zamówienia Sprzedawca przystępuje do przetwarzania zamówienia Klienta. Po przetworzeniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, które stanowi przyjęcie jego oferty drogą elektroniczną na wskazany przez niego w Formularzu Rejestracyjnym lub podany przy składaniu zamówienia adres poczty e-mail. Po otrzymaniu w/w wiadomości zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów/Towarów marki selektywnej, poprzez przyjęcie przez Sprzedawcę oferty, o której mowa w ust. 8 powyżej i następuje początek realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

 10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy sprzedaży w celu uzyskania przez Klienta dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  a) potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji w sposób wskazany w ust. 9 powyżej, poprzez umieszczenie w treści wiadomości e-mail wysłanej przez Sklep internetowy ELARTO: informacji o zamówionym Towarze wraz ze wskazaniem jego ceny, wybranym przez Klienta sposobie i koszcie dostawy, wybranym przez Klienta sposobie i kwocie zapłaty za całość zamówienia, informacji o możliwości zgłoszenia reklamacji wraz z Formularzem zgłoszenia reklamacji do samodzielnego pobrania, informacji o prawie odstąpienia od umowy wraz z Formularzem odstąpienia od umowy/zwrotu do samodzielnego pobrania, informacji o treści Regulaminu do samodzielnego pobrania,
  b) dołączenia do zrealizowanego zamówienia jakie zostanie wysłane na adres wskazany w Formularzu rejestracyjnym lub przy składaniu zamówienia przez Klienta, wersji papierowej: potwierdzenie zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy wraz z Formularzem odstąpienia/zwrotu.

 11. Wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji czas realizacji to orientacyjny termin liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania Towaru do Klienta za pośrednictwem jednego ze sposobów wysyłki wskazanych w treści niniejszego Regulaminu.

 12. Klient ma prawo anulować zamówienie przed otrzymaniem od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o anulowaniu zamówienia należy wysłać drogą elektroniczną do Sprzedającego na adres mail: sklep@elarto.pl.

 13. Do każdej przesyłki dołączone jest potwierdzenie zamówienia wraz z fakturą VAT.

 14. Sprzedaż Towarów/Towarów marki selektywnej znajdujących się w Sklepie internetowej ELARTO prowadzona jest za pośrednictwem sieci Internetowej. Do korzystania ze Sklepu internetowego ELARTO, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Towary/Towary marki selektywnej niezbędny jest:
  a) komputer z dostępem do sieci Internetowej i przeglądarka internetowa typu: Safari, Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Internet Explorer,
  b) aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.

§ 5.
PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny Towarów/Towarów marki selektywnej oraz koszty wysyłki (dostawy) są cenami brutto, tzn. zawierają podatki, w tym podatek VAT i są wyrażone w polskich złotych.

 2. Ceny Towarów/Towarów marki selektywnej znajdujących się w Sklepie internetowym ELARTO nie zawierają kosztów dostawy Towaru/Towaru marki selektywnej.

 3. Cena podana przy każdym Towarze/Towarze marki selektywnej jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w § 4 ust. 9 Regulaminu. Informacja na temat ceny Towaru/Towaru marki selektywnej, cechach oraz istotnych właściwościach Towaru/Towaru marki selektywnej dostępna jest na stornie Sklepu internetowego ELARTO oraz jest zamieszczona przy prezentowanym Towarze/Towarze marki selektywnej.

 4. Koszty wysyłki określane są zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszego Regulaminu.

 5. Informacja na temat całkowitej kwoty realizacji zamówienia, obejmującej ceny Towarów/Towarów marki selektywnej oraz koszty wysyłki przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru Towaru/Towaru marki selektywnej i opcji dostawy oraz formy płatności.

 6. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar/Towar marki selektywnej:
  a) płatność kartą płatniczą lub przelewem bankowym bądź płatność BLIK poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro Spółkę Akcyjną z siedzibą: 60-198 Poznań ul. Pastelowa 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000347935, NIP: 7792369887, REGON: 301345068, z kapitałem zakładowym 5.476.300,00zł wpłaconym w całości,
  b) płatność za pobraniem.

 7. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie internetowym ELARTO i prezentowane przed złożeniem przez Klienta zamówienia i przed zawarciem umowy Sprzedaży. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub cech towaru/Towaru marki selektywnej. Dostępne sposoby płatności mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Towary/Towary marki selektywnej nimi objęte.

 8. W przypadku wystąpienia błędu na etapie płatności Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę drogą elektroniczną z adresu sklep@elarto.pl na wskazany przez niego adres poczty e-mail podany w Formularzu rejestracyjnym lub przy składaniu zamówienia o uregulowanie płatności za zamówienie przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy lub poprzez link do płatności obsługiwanej przez PayPro, tj. do płatności kartą płatniczą, szybkim przelewem lub płatności BLIK.

 9. W przypadku jeśli w trakcie przetwarzania zamówienia przez Sprzedawcę okaże się, że ilość dostępnego Towaru/Towaru marki selektywnej lub cena zamówienia podana w Koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu internetowego ELARTO jest wynikiem błędu w działaniu systemu Sklepu internetowego ELARTO lub innego systemu wspomagającego system Sklepu internetowego ELARTO, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres poczty e-mail podany w Formularzu rejestracyjnym lub przy składaniu zamówienia, podając prawidłową ilość dostępnego towaru, cenę oraz koszty wysyłki, zaś warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę będzie potwierdzenie przez Klienta złożenia zamówienia na warunkach wynikających z informacji Sprzedawcy. Jeśli Klient nie potwierdzi złożenia zamówienia na warunkach wynikających z informacji Sprzedawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania tej informacji, Sprzedawca anuluje zamówienie oraz zwróci niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia anulowania zamówienia, dokonane przez Klienta płatności.

 10. Promocje w Sklepie internetowym ELARTO co do zasady nie podlegają łączeniu. O wyjątkach od zasadny wskazanej w zdaniu poprzedzającym, Klient będzie informowany za pośrednictwem newslettera przy takowej akcji promocyjnej, o ile wyrazi zgodę zapisania się do newslettera.

 11. Całkowita kwota realizacji zamówienia oznacza kwotę, do zapłaty której zobowiązany jest Klient, na którą składa się suma cen za zamówione Towary/Towary marki selektywnej oraz koszt wysyłki.

 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klientowi, który nie odbierze dwóch kolejno zrealizowanych zamówień płatnych przy odbiorze. Przywrócenie formy dokonania zapłaty przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem) dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia opłaconego w inny sposób niż przy odbiorze przesyłki.

§ 6.
KOSZTY DOSTAWY I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia złożenia zamówienia przez Klienta, zgodnie z postanowieniem § 4 ust. 8 niniejszego Regulaminu oraz Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, zgodnie z postanowieniem § 4 ust. 9 niniejszego Regulaminu, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

 2. Termin realizacji zamówienia wraz z dostawą do Klienta powinien wynosić do 3 Dni roboczych, a w przypadku realizacji zamówienia na Towar/Towar marki selektywnej dostępny w Sklepie internetowym ELARTO tylko „na zamówienie” powinien wynosić do 7 Dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży dla zamówień realizowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest zależny między innymi od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz sposobu dostawy. Termin wskazany w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji zamówienia wynikającymi z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, o których Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

 3. Koszt wysyłki towaru ponosi Klient i jest on doliczony do ceny za wybrany Towar/Towar marki selektywnej. Koszt przesyłki zależny jest od wyboru sposobu dostawy oraz miejsca doręczenia, zgodnie z cennikami stosowanymi przez przewoźnika, które znajdują się na stronie www.elarto.pl w zakładce KOSZTY PRZESYŁKI I DOSTAWA oraz pod linkiem: https://elarto.pl/content/1-dostawa.

 4. Towary/Towary marki selektywnej są doręczane pod wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem wybranych przez Sprzedawcę firm kurierskich, według wyboru sposobu dostawy przez Klienta. Zamówienia złożone z odbiorem w siedzibie Sprzedawcy, należy odebrać w ciągu 10 Dni roboczych od momentu dostarczenia przesyłki do siedziby Sprzedawcy z magazynu. Klient zostanie poinformowany w wiadomości e-mail o fakcie dostarczenia przesyłki do siedziby Sprzedawcy. W przypadku nieodebrania zamówienia z siedziby Sprzedawcy, w terminie wskazanym powyżej, zamówienie zostanie zwrócone do magazynu Sprzedawcy. Sprzedawca informuje, iż szczegółowe informacje dotyczące formy i kosztów wysyłki Towaru/Towaru marki selektywnej oraz orientacyjnego terminu realizacji przesyłek podane są na stronie Sklepu internetowego ELARTO w zakładce KOSZTY PRZESYŁKI I DOSTAWA oraz pod linkiem: https://elarto.pl/content/1-dostawa.

 5. Klient odbierając przesyłkę z zamówieniem powinien od razu sprawdzić stan przesyłki w obecności Kuriera dostarczającego przesyłkę lub przy odbiorze z paczkomatu/punktu odbioru. W przypadku uszkodzonej przesyłki stwierdzonej w obecności Kuriera firmy przewozowej, Klient rozpoczyna zgłoszenie uszkodzenia przesyłki z Kurierem, według procedur i zasad obowiązujących w firmie przewozowej, realizującej dostarczenie zamówienia Klienta. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki po
  odbiorze od Kuriera lub po odbiorze z punktu odbioru/paczkomatu Klient niezwłocznie powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w sposób wskazany w § 2 ust. 6 niniejszego Regulaminu.

 6. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 3 Dni robocze, a w przypadku realizacji zamówienia na Towar/Towar marki selektywnej dostępny w Sklepie internetowym ELARTO jedynie „na zamówienie” wynosi 7 Dni roboczych po upływie tych terminów  Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia poprzez przesłanie do Sprzedawcy oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@elarto.pl.

 7. Zamówienia w Sklepie internetowy ELARTO realizowane są przez Sprzedającego zgodnie z kolejnością ich otrzymania.

§ 7.
REKLAMACJE

§ 7A.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA BRAK ZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ SPRZEDAŻY WZGLĘDEM KONSUMENTÓW

 1. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru/Towaru marki selektywnej z umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru/Towaru marki selektywnej do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

 2. Towar jest zgodny z umową sprzedaży, jeżeli zgodne z umową sprzedaży pozostają w szczególności jego:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.

 3. Ponadto Towar/Towar marki selektywnej, aby został uznany za zgodny z umową sprzedaży, musi:
  a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru/Towaru marki selektywnej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może zasadnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
  -  nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  -  przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakiej publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  -  publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;
  c) być dostarczany z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;
  d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru/Towaru marki selektywnej z umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru/Towaru marki selektywnej odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w ust. 3 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru/Towaru marki selektywnej.

 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru/Towaru marki selektywnej z umową sprzedaży wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru/Towaru marki selektywnej, jeżeli:
  a) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność,
  b) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią.

 6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru/Towaru marki selektywnej z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru/Towaru marki selektywnej z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru/Towaru marki selektywnej lub charakterem braku zgodności Towaru/Towaru marki selektywnej z umową.

 7. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru/Towaru marki selektywnej z umową, określonego w ust. 6 powyżej, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

 8. Jeżeli Towar/Towar marki selektywnej jest niezgodny z umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy bądź wymiany.

 9. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru/Towaru marki selektywnej z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru/Towaru marki selektywnej do zgodności z umową sprzedaży. W takim przypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, o których mowa w § 7A ust. 13 Regulaminu. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru/Towaru marki selektywnej z umową sprzedaży, wartość Towaru/Towaru marki selektywnej zgodnego z umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru/Towaru marki selektywnej do zgodności z umową sprzedaży.

 10. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru/Towaru marki selektywnej w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Towaru/Towaru marki selektywnej z umową sprzedaży.

 11. Koszty napraw lub wymiany Towaru/Towaru marki selektywnej ponosi Sprzedawca. Konsument jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy Towar/Towar marki selektywnej podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sprzedawcy.

 12. Jeżeli Towar/Towar marki selektywnej został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru/Towaru marki selektywnej z umową sprzedaży, Sprzedawca demontuje Towar/Towar marki selektywnej oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

 13. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli Towar/Towar marki selektywnej jest niezgodny z umową sprzedaży, gdy:
  a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru/Towaru marki selektywnej do zgodności z umową sprzedaży,
  b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru/Towaru marki selektywnej do zgodności z umową sprzedaży,
  c) brak zgodności Towaru/Towaru marki selektywnej z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar/Towaru marki selektywnej do zgodności z umową sprzedaży,
  d) brak zgodności Towaru/Towaru marki selektywnej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy sprzedaży,
  e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru/Towaru marki selektywnej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 14. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru/Towaru marki selektywnej niezgodnego z umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru/Towaru marki selektywnej zgodnego z umową sprzedaży. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

 15. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Towaru/Towaru marki selektywnej z umową sprzedaży jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową sprzedaży jest istotny.

 16. W przypadku, gdy brak zgodności Towaru/Towaru marki selektywnej dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy sprzedaży Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów/Towarów marki selektywnej, a także w odniesieniu do innych Towarów/Towarów marki selektywnej nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami/Towarami marki selektywnej niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towar/Towar marki selektywnej zgodny z umową.

 17. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Towar/Towar marki selektywnej Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru/Towaru marki selektywnej lub dowodu jego odesłania, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

 18. Wszelkie reklamacje związane z Towarem/Towarem marki selektywnej lub realizacją umowy sprzedaży Konsument może składać w dowolnej formie. Celem ułatwienia złożenia reklamacji został przygotowany Formularz zgłoszenia reklamacji znajdujący się na stronie Sklepu internetowego ELARTO w zakładce REGULAMIN SKLEPU pod linkiem: https://elarto.pl/content/3-regulamin. Formularz zgłoszenia reklamacji powinien być wypełniony czytelnie oraz podpisany przez Klienta. Preferujemy formę pisemną, gdzie pismo reklamacyjne może być wysłane na adres Sprzedawcy, jak również w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego ELARTO w zakładce KONTAKT Z NAMI pod linkiem: https://elarto.pl/kontakt lub na adres elarto@elarto.pl. Konsument ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru/Towaru marki selektywnej.

 19. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.

 20. Konsument może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres: elarto@elarto.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Konsument winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Konsumentowi odpowiedzi.

 21. Konsument może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Usługodawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach adres: ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice, http://www.katowice.wiih.gov.pl/ .

§ 7B.
RĘKOJMIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Sprzedawca zapewnia dostawę Towaru/Towaru marki selektywnej pozbawionego wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Towar/Towar marki selektywnej ma wadę (rękojmia). W przypadku natomiast Towarów/Towarów marki selektywnej używanych, niepełnowartościowych (np. pochodzących z ekspozycji lub zwrotu), Sprzedawca każdorazowo informuje Przedsiębiorcę w szczególności o ewentualnych widocznych śladach używania. Mając powyższe na uwadze, każdy Towar/Towar marki selektywnej, zarówno nowy, używany jak i pochodzący z ekspozycji lub zwrotu, prezentowany przez Sprzedawcę jest odpowiednio opisany.

 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru/Towaru marki selektywnej. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

 3. Jeżeli Towar/Towar marki selektywnej ma wadę, Przedsiębiorca może:

   a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar/Towar marki selektywnej wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar/Towar marki selektywnej był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru/Towaru marki selektywnej na wolny od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru/Towaru marki selektywnej na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru/Towaru marki selektywnej żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru/Towaru marki selektywnej wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia
 4. b) żądać wymiany Towaru/Towaru marki selektywnej wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar/Towar marki selektywnej wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru/Towaru marki selektywnej wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

 5. Przedsiębiorca, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

 6. Wszelkie reklamacje związane z Towarem/Towarem marki selektywnej lub realizacją umowy sprzedaży, Przedsiębiorca może składać w dowolnej formie. Celem ułatwienia złożenia reklamacji został przygotowany Formularz zgłoszenia reklamacji znajdujący się na stronie Sklepu internetowego ELARTO w zakładce REGULAMIN SKLEPU pod linkiem: https://elarto.pl/content/3-regulamin. Formularz zgłoszenia reklamacji powinien być wypełniony czytelnie oraz podpisany przez Klienta. Preferujemy formę pisemną, gdzie pismo reklamacyjne może być wysłane na adres Sprzedawcy, jak również w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego ELARTO w zakładce KONTAKT Z NAMI pod linkiem: https://elarto.pl/kontakt lub na adres elarto@elarto.pl. Przedsiębiorca ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru/Towaru marki selektywnej.

 7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.

 8. Przedsiębiorca może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres: elarto@elarto.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Przedsiębiorca winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Przedsiębiorcy odpowiedzi.

§ 8.
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zawarte w niniejszym paragrafie Regulaminu uprawnienia i obowiązki Klienta dotyczą wyłącznie Klienta:
  a) będącego Konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta,
  b) będącego osobą fizyczną zawierającą umowę sprzedaży, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu, jako bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy dokonywany w oparciu o umowę sprzedaży zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, co znajduje potwierdzenie w złożonym przez tę osobę oświadczeniu w trakcie dokonywania zakupu w Sklepie internetowy ELARTO.

 2. Klient będący Konsumentem, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, a także osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu, jako bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, gdy dokonywany w oparciu o umowę sprzedaży zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, co znajduje potwierdzenie w złożonym przez tę osobę oświadczeniu w trakcie dokonywania zakupu w Sklepie internetowym ELARTO, może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów/Towarów marki selektywnej, zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego ELARTO na odległość, bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakupu Towaru/Towaru marki selektywnej, czyli otrzymania wiadomości o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, po otrzymaniu której dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów/Towarów marki selektywnej i objęcia Towaru/Towaru marki selektywnej w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez Klienta osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy przekazywane jest Klientowi w trakcie procedury składania zamówienia, ponadto znajduje się w Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, określonym w § 4 ust. 9 niniejszego Regulaminu oraz na Formularzu odstąpienia od umowy/zwrotu przekazywanego wraz z Towarem/Towarem marki selektywnej do Klienta.

 3. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta w następujący sposób:
  a) poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: ELARTO Elżbieta Trzeciak 42-215 Częstochowa ul. Gruszowa 18 lub
  b) skierowanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: elarto@elarto.pl.

 4. Formularz odstąpienia od umowy/zwrotu dostępny jest na stronie internetowej Sklepu internetowego ELARTO w zakładce ZWROTY I REKLAMACJE oraz pod linkiem: https://elarto.pl/content/3-regulamin i jest udostępniany w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydruk. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

 5. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż pisemna, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi za pośrednictwem adresu e-mail, podanym przy składaniu zamówienia lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa powyżej.

 6. Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru/Towaru marki selektywnej, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy towaru innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego w Sklepie internetowym ELARTO. Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu Towaru/Towaru marki selektywnej przez Klienta do Sklepu Internetowego ELARTO w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży przez Klienta.

 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Klienta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku płatności za pobraniem Klient zobowiązany jest do podania numeru rachunku bankowego w Formularzu zwrotu, na który zostanie zwrócona należność.

 8. Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy Towar/Towar marki selektywnej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Klient ponosi koszty zwrotu towaru do Sklepu internetowego ELARTO.

 9. Jeżeli ze względu na swój charakter Towar/Towar marki selektywnej nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt.

 10. Najtańszy, zwykły sposób dostarczenia Towaru/Towaru marki selektywnej do Klienta przewidziany dla zamówień na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest wskazany w zakładce KOSZTY PRZESYŁKI I DOSTAWA pod linkiem: https://elarto.pl/content/1-dostawa.  

 11. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Towaru/Towaru marki selektywnej inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia Towaru/Towaru marki selektywnej, wskazany w ust. 10 powyżej, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Klienta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, stanowiących różnicę pomiędzy najtańszym sposobem wysyłki, a faktycznym kosztem poniesionym przez Klienta.

 12. Sprzedawca oświadcza, iż jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta z tytułu umowy sprzedaży w przypadku jego odstąpienia od umowy do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru skierowanego na adres poczty elektronicznej: elarto@elarto.pl, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 13. Zwracany przez Klienta Towar/Towar marki selektywnej powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar/Towar marki selektywnej powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar/Towar marki selektywnej powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem, oryginalnie przyczepioną metką oraz akcesoriami jak i dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres Sprzedawcy: ELARTO Elżbieta Trzeciak 42-215 Częstochowa ul. Gruszowa 18.

 14. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru/Towaru marki selektywnej, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru/Towaru marki selektywnej.

 15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a) oświadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  e) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
  i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  m) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta;
  n) oświadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.

 16. Postanowienia zawarte w ust. 15 dotyczą także osoby fizycznej zawierającej umowę sprzedaży zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu jako bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy dokonywany w oparciu o umowę sprzedaży zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, co znajduje potwierdzenie w złożonym przez tę osobę oświadczeniu w trakcie dokonywania zakupów w Sklepie internetowym ELARTO.

§ 9.
INFORMACJA DOTYCZĄCA ROSTRZYGANIA SPORÓW

 1. Sprzedawca informuje, iż w przypadku powstania sporu oprócz możliwości skorzystania z dochodzenia praw na drodze sądowej istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia praw.

 2. Pozasądowy sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia praw oznacza każdą metodę, która umożliwia rozwiązanie konfliktu dzięki interwencji osoby trzeciej, proponującej lub narzucającej rozwiązanie. Instrumenty pozasądowe mogą być ustanowione przez władze publiczne, przedstawicieli zawodów prawniczych, ugrupowania zawodowe lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego (przykładowo: rzecznik praw konsumenta, organizacje konsumenckie, sąd arbitrażowy). Informacje o sposobie dostępu do wyżej wymienionego  trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 3. Celem zapoznania się zasadami dostępu do tych procedur, należy zwrócić się do danego organu i/lub podmiotu uprawnionego do prowadzenia pozasądowych sposób rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń.

 4. Sprzedawca informuje, iż wyżej wymienione informacje nie wyłączają ani nie ograniczają w jakikolwiek sposób możliwości wyboru i korzystania przez Klienta z sądowych lub pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, ani podmiotów prowadzących takie postępowania. Wskazane w postanowieniach powyżej wyliczenie sposobów bądź podmiotów ma charakter przykładowy i niewyczerpujący, nie ogranicza ani nie wyłącza jakichkolwiek uprawnień Klienta.

§ 10.
USŁUGI NIEODPŁATNE

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów drogą elektroniczną nieodpłatne usługi:
  a) formularz rejestracji,
  b) formularz kontaktowy,
  c) newsletter,
  d) prowadzenie Konta Klienta,
  e) czat.

 2. Usługi, wskazane w ust. 1 lit. a-d powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 3. Usługi, wskazane w ust. 1 lit. e powyżej świadczone są w Dni robocze w godzinach 8.00-16.00.

 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

 5. Usługa formularza rejestracji polega na umożliwieniu Klientowi zarejestrowania się w Sklepie internetowym ELARTO za pomocą formularza umieszczonego na stronie Sklepu internetowego ELARTO i utworzenia Konta Klienta. Rezygnacja z usługi formularza rejestracyjnego możliwa jest tylko przed finalizacją rejestracji Klienta w sklepie internetowym ELARTO, tj. przed utworzeniem Konta Klienta. Jest usługa jednorazowa służąca rejestracji Klienta Sklepie internetowym ELARTO.

 6. Usługa formularza kontaktowego polega na umożliwianiu wysłania wiadomości do Usługodawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie Sklepu internetowego ELARTO. Rezygnacja z usługi formularza kontaktowego możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem ww. formularza.

 7. Usługa newslettera polega na przesyłaniu przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej i/lub telefonu wiadomości zawierających informacje o nowych usługach lub towarach/Towarach marki selektywnej. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Klientów, którzy zapisali się do tej usługi, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Newslettera dostępnym pod linkiem: https://elarto.pl/content/21-regulamin-newslettera.  

 8. Usługa prowadzenia Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi indywidualnego panelu w

 9. W ramach strony internetowej Sklepu internetowego ELARTO, który umożliwia Klientowi dokonywanie szeregu czynności bez konieczności każdorazowego wprowadzania danych w formularzach, w tym zwłaszcza składanie zamówień na podstawie danych przypisanych do Konta Klienta, śledzenie stanu realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Konta oraz historii takich zamówień, zgłaszanie zwrotów (składanie oświadczeń o odstąpieniu od Umowy sprzedaży), edytowanie danych przypisanych do Konta Klienta.

 10. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym może ono zostać usunięte w terminie do 14 dni od zgłoszenia żądania.

 11. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych w przypadku działania przez Klienta na szkodę Usługodawcy lub Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu, działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Usługodawcy czy też Sprzedawcy, działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania na szkodę innych Klientów, naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, w szczególności przełamywaniem zabezpieczeń strony internetowej Sklepu internetowego ELARTO lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w Formularzu rejestracyjnym.

 12. Usługa czatu to rozmowa między przedstawicielem Sprzedawcy a Klientem prowadzona za pośrednictwem Internetu, polegająca na naprzemiennym przesyłaniu wiadomości tekstowych przy użyciu narzędzia informatycznego udostępnionego przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego ELARTO.

 13. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Czat zawierana jest każdorazowo z chwilą wpisania przez Klienta wiadomości tekstowej do narzędzia informatycznego udostępnionego przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego ELARTO i kończy się z chwilą zakończenia rozmowy między przedstawicielem Sprzedawcy a Klientem.

 14. Klient może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§ 11.
NEWSLETTER

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sprzedawcę. Newsletter wysyłany jest za pośrednictwem wiadomości sms (SMS-Newsletter) lub poczty elektronicznej (E-mail-Newsletter) wskazanych przez Klienta.

 2. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy składaniu zamówień w Sklepie internetowym ELARTO, odrębnego dla każdej z form Newslettera udostępnionych przez Sprzedającego, tj. SMS-Newsletter lub E-mail-Newsletter oraz którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).

 3. W ramach oferowanych usług SMS Newsletter oraz E-mail Newsletter, na podany przez Klienta odpowiednio numer telefonu oraz adres e-mail wysyłane są informacje o nowościach oraz atrakcyjnych ofertach Sprzedawcy. SMS-Newsletter oraz E-mail-Newsletter wysyłane są bezpłatnie.

 4. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów zrezygnować z Newslettera.

 5. Szczegółowe zasady korzystania z usługi Newsletter zawarte są w Regulaminie świadczenia usługi Newslettera ELARTO dostępnym pod adresem: https://elarto.pl/content/21-regulamin-newslettera.

§ 12.
ROZWIĄZANIE UMOWY OŚWIADCZENIE USŁUG NIEODPLATNYCH

 1. Zarówno Klient, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem wskazanej umowy oraz postanowień poniżej.

 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Usługodawcy stosownego oświadczenia woli przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość umożliwiającego zapoznanie się przez Usługodawcę z oświadczeniem woli Klienta (np. wniosek o usunięcie Konta Klienta, wycofanie zgody na przesyłanie newslettera).

 3. Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie Konta Klienta musi zostać wysłane w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.

 4. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu oraz w przypadku, gdy Klient – pomimo skierowania do niego wezwania - nie zaprzestanie naruszeń w wyznaczonym terminie.

§ 13.
DANE OSOBOWE

Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w zakładce Polityka prywatności opublikowanej na stronie Sklepu internetowego ELARTO. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie internetowym ELARTO, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu internetowego ELARTO Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności.

§ 14.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu internetowego ELARTO były na najwyższym poziomie i bez przerwy, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu internetowego ELARTO w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu internetowego ELARTO.

 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 3. Sprzedawca w zakresie dopuszczalnym przez prawo nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego ELARTO z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w szczególności spowodowane niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego ELARTO z infrastrukturą techniczną Klienta.

 4. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy ELARTO zawierane są w języku polskim.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług drogą elektroniczną strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.

 7. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu, a w miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w dowolnym czasie z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 9. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu internetowego ELARTO, ale do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu zastosowanie znajdują regulacje zawarte w Regulaminie dotychczas obowiązującym.

 10. Aktualny Regulamin jest dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu internetowego ELARTO.

 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 11.02.2023 roku.Wzory odstąpienia od umowy/zwrotu oraz zgłoszenia reklamacji:

Kliknij i pobierz:

Formularz reklamacji - wersja edytowalna
Formularz reklamacji - wersja PDF
Formularz odstąpienia od umowy/zwrotu - wersja edytowalna
Formularz odstąpienia od umowy/zwrotu - wersja PDF

 

Regulamin marki selektywnej:

Kliknij i pobierz:

Regulamin dystrybucji selektywnej PODOPHARM®


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO.PL
(aktualny na dzień od 25.05.2018 i obowiązujący do 10.02.2023)

I. Podstawowe pojęcia

Sprzedawca – Elarto Elżbieta Trzeciak, ul. Nałkowskiej 7, 42-200 Częstochowa, NIP 573-171-22-26, REGON 152145580, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod numerem 74357.

Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną elarto.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).
Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym elarto.pl.

 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Klient bez zaakceptowania regulaminu nie ma możliwości złożenia zamówienia.

 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez elarto.pl oraz e-mailowo na adres sklep@elarto.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.
 3. Wszystkie ceny podane na stronie Sprzedawcy wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 4. Ceny wyświetlane na stronie są wiążące w chwili złożenia zamówienia.

 5. Wszelkie oferty promocyjne zawarte na stronie Sprzedawcy są ważne do wyznaczonego na stronie terminu lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

 6. Wszelkie informacje dotyczące wartości zamówionych produktów oraz kosztów przesyłki widoczne są w "Twój koszyk" podczas procesu realizacji zamówienia oraz dodatkowo przesłane są na adres e-mail Klienta w automatycznym potwierdzeniu, po dokonaniu zamówienia.

 7. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę.

 8. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 08:00 - 17:00).

 9. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT.

 10. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

  1. telefon - 34 344-14-14
  2. e-mail - sklep@elarto.pl
  3. adres korespondencyjny - Elarto Elżbieta Trzeciak ul. Nałkowskiej 13, 42-200 Częstochowa
 11. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę, jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.

 12. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 7 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

IV. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

 1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem firmy kurierskiej In Post lub firmy DPD. Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy (pn. - pt. w godz.: 08:00 - 17:00).
 2. Opłata za wysyłkę (ceny w zł) InPost paczkomat - płatność kartą/przelew bankowy: 9,90 zł brutto.
 3. Opłata za wysyłkę (ceny w zł) firma kurierska InPost - płatność kartą/przelew bankowy: 13,99 zł brutto.
 4. Opłata za wysyłkę (ceny w zł) firma kurierska DPD płatność przy odbiorze: 15,99 zł brutto.
 5. Koszty dostawy dotyczą dostaw na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Zamówienia rozpatrywane są przez obsługę sklepu w terminie trzech dni roboczych od daty złożenia zamówienia, przy czym zamówienia dokonane w piątek po godz. 13.00, w soboty, niedziele lub święta rozpatrywane będą w najbliższych dniach roboczych po w/w dniu. Na czas oczekiwania składa się nie tylko czas realizacji zamówienia przez obsługę sklepu, ale również czas dostarczenia przesyłki. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wypełnienie danych adresowych.
 7. Każde zamówienie potwierdzane jest przez Sprzedawcę w postaci wiadomości przesłanej automatycznie na wskazany przez Klienta adres e-mail. Wiadomość potwierdzająca zawiera rodzaj i ilość zamówionego towaru, ceny jednostkowe poszczególnych towarów, jak i łączną cenę zamówienia wraz z kosztami przesyłki.
 8. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu na magazynie. W sytuacji, gdy towar będący przedmiotem zamówienia jest w danej chwili niedostępny w magazynie, Klient informowany jest o etapie i terminie realizacji zamówienia i może podjąć decyzję o modyfikacji zamówienia, anulowaniu zamówienia lub możliwości przesunięcia terminu dostawy.

V. Formy płatności

 1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

- za pobraniem

- przy odbiorze przesyłki

- płatność kartą/przelew bankowy

VI. Ogólne zasady gwarancji

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest „Karta gwarancyjna” wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym „Drukiem zgłoszenia naprawy”.

 2. Sprzedawca udziela gwarancji na poprawne działanie sprzętu na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży.
 3. Reklamowany towar Nabywca dostarcza do serwisu na własny koszt.
 4. Reklamowany towar należy dostarczyć osobiście lub przesyłką pocztową na adres: Hurtownia Kosmetyków profesjonalnych „ELARTO”, ul. Nałkowkiej 13, 42-200 Częstochowa.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne Nabywca składa na „Druku zgłoszenia naprawy” znajdującym się na stronie www.elarto.pl (w zakładce: regulamin sklepu). Druk zgłoszenia powinien być wypełniony czytelnie oraz podpisany przez Nabywcę.
 6. W momencie gdy Nabywca decyduje się na wysyłkę reklamowanego towaru, przesyłka  powinna być wyraźnie oznaczona napisem „reklamacja”.
 7. Reklamowany towar powinien być odpowiednio zabezpieczony podczas wysyłki. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku złego zabezpieczenia, lub jego braku, podczas transportu od Nabywcy do serwisu.
 8. Serwis zobowiązuje się do ustosunkowania się do żądań Nabywcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty dostarczenia reklamowanego towaru do serwisu. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu, jednak nie powinien przekroczyć 28 dni roboczych.
 9. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych z powodu złego użytkowania sprzętu, niezgodnego z instrukcją obsługi lub złego przechowywania oraz nieodpowiedniej konserwacji (w przypadku sprzętów posiadających obudowę z tworzywa sztucznego lub szkła należy używać wyłącznie produktów bezalkoholowych, np.Mikrozid Sensitive Liquid)
 10. Gwarancja nie obejmuje również urządzeń których stan wskazuje na to, że były one naprawiane poza serwisem.
 11. Gwarancja nie obejmuje części szklanych, przewodów zasilających, obudowy, łożysk, dysz materiałów techniczno-eksploatacyjnych ulegających naturalnemu zużyciu.
 12. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Nabywcy (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 13. W przypadku braku ważnej Karty Gwarancyjnej lub gdy gwarancja wygasła naprawa będzie miała charakter odpłatny. Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania o kosztach naprawy. Jednocześnie sprzedawca informuje, że naprawy do 100 zł netto będą wykonywane bez akceptacji zgłaszającego sprzęt do naprawy. W przypadku rezygnacji z naprawy lub gdy okaże się że sprzęt jest sprawny pobrana zostanie opłata serwisowa i transportowa w wysokości 50 zł netto.
 14. Naprawy pogwarancyjne przyjmowane będą wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu drogą mailową na adres kasia@elarto.pl, telefonicznie pod numerem tel.34 344-14-14 lub w siedzibie hurtowni ELARTO w Częstochowie przy ul. Nałkowskiej 13.
 15. Nie zastosowanie się Nabywcy do „Ogólnych warunków gwarancji” może prowadzić do zdecydowanego wydłużenia czasu rozpatrzenia reklamacji.

VII. Reklamacja

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121).

 2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

 3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

 5. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.

 6. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

 7. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

 8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

 9. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

 10. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 11. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

 12. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

 13. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany w części III ust. 4 pkt c niniejszego regulaminu.

 14. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 15. W przypadku gdy Klient przy odbiorze przesyłki stwierdzi jej uszkodzenie, powinien w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz  niezwłocznie poinformować sprzedawcę o zaistniałej sytuacji.  Jeżeli paczka z zewnątrz nie jest uszkodzona, a w środku znajduje się uszkodzony towar,  należy wezwać kuriera (w dniu odebrania przesyłki), oraz spisać protokół szkody. O uszkodzeniu przesyłki należy poinformować sprzedawcę w ciągu 24 godzin od otrzymania przesyłki. W przypadku dni wolnych od pracy w kolejnym dniu roboczym.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: Elarto Elżbieta Trzeciak ul. Nałkowskiej 13, 42-200 Częstochowa.

 4. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy Elarto Elżbieta Trzeciak ul. Nałkowskiej 13, 42-200 Częstochowa.

 6. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.

 7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub innego, wcześniej ustalonego z Konsumentem.

 8. Konsument nie ponosi kosztów zwrotu Towaru Sprzedawcy, z zastrzeżeniem ust. 9.

 9. W sytuacji gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy do Sprzedawcy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, wtedy Sprzedawca zwraca Konsumentowi jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia (art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta - Dz.U. z 2014r. poz. 827).


IX. Dane osobowe

Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w zakładce Polityka prywatności opublikowanej na stronie Sklepu. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności.


X. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą Elarto Elżbieta Trzeciak. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.

 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu.

 4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

 5. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.


Wzór odstąpienia od umowyElarto Elżbieta Trzeciak, ul. Nałkowskiej 7, 42-200 Częstochowa

Tel: 34 344-14-14 
Ja, niżej podpisany/-a ....................................., niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ........................................................
1) Data odbioru rzeczy: ...............................
2) Imię i nazwisko konsumenta: ...............................
3) Adres konsumenta: ................................
Podpis konsumenta: ............................... (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Miejscowość, data: ...............................

Kliknij i pobierz "Druk zgłoszenia naprawy gwarancyjnej (reklamacyjnej) / pogwarancyjnej" 
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO.PL
(aktualny na dzień 25 grudnia 2014 roku i obowiązujący do 24.05.2018)

I. Podstawowe pojęcia

Sprzedawca – Elarto Elżbieta Trzeciak, ul. Nałkowskiej 7, 42-200 Częstochowa, NIP 573-171-22-26, REGON 152145580, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod numerem 74357.

Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną elarto.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).
Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym elarto.pl.

 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Klient bez zaakceptowania regulaminu nie ma możliwości złożenia zamówienia.

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez elarto.pl oraz e-mailowo na adres sklep@elarto.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.

 2. Wszystkie ceny podane na stronie Sprzedawcy wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 3. Ceny wyświetlane na stronie są wiążące w chwili złożenia zamówienia.

 4. Wszelkie oferty promocyjne zawarte na stronie Sprzedawcy są ważne do wyznaczonego na stronie terminu lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

 5. Wszelkie informacje dotyczące wartości zamówionych produktów oraz kosztów przesyłki widoczne są w "Twój koszyk" podczas procesu realizacji zamówienia oraz dodatkowo przesłane są na adres e-mail Klienta w automatycznym potwierdzeniu, po dokonaniu zamówienia.

 6. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę.

 7. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 08:00 - 17:00).

 8. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT.

 9. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

  1. telefon - 34 344-14-14
  2. e-mail - sklep@elarto.pl
  3. adres korespondencyjny - Elarto Elżbieta Trzeciak ul. Nałkowskiej 13, 42-200 Częstochowa
 10. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę, jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.

 11. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 7 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

IV. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

 1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DPD. Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy (pn. - pt. w godz.: 08:00 - 17:00).

 2. Opłata za wysyłkę (ceny w zł) Poczta Polska:12 zł brutto

 1. Opłata za wysyłkę (ceny w zł)firma kurierska DPD: 16 zł brutto

 1. Koszty dostawy dotyczą dostaw na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Zamówienia rozpatrywane są przez obsługę sklepu w terminie trzech dni roboczych od daty złożenia zamówienia, przy czym zamówienia dokonane w piątek po godz. 13.00, w soboty, niedziele lub święta rozpatrywane będą w najbliższych dniach roboczych po w/w dniu. Na czas oczekiwania składa się nie tylko czas realizacji zamówienia przez obsługę sklepu, ale również czas dostarczenia przesyłki. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wypełnienie danych adresowych.

 3. Każde zamówienie potwierdzane jest przez Sprzedawcę w postaci wiadomości przesłanej automatycznie na wskazany przez Klienta adres e-mail. Wiadomość potwierdzająca zawiera rodzaj i ilość zamówionego towaru, ceny jednostkowe poszczególnych towarów, jak i łączną cenę zamówienia wraz z kosztami przesyłki.

 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu na magazynie. W sytuacji, gdy towar będący przedmiotem zamówienia jest w danej chwili niedostępny w magazynie, Klient informowany jest o etapie i terminie realizacji zamówienia i może podjąć decyzję o modyfikacji zamówienia, anulowaniu zamówienia lub możliwości przesunięcia terminu dostawy.

V. Formy płatności

 1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

- za pobraniem

- przy odbiorze przesyłki

VI. Ogólne zasady gwarancji

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest „Karta gwarancyjna” wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym „Drukiem zgłoszenia naprawy”.

 2. Sprzedawca udziela gwarancji na poprawne działanie sprzętu na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży.
 3. Reklamowany towar Nabywca dostarcza do serwisu na własny koszt.
 4. Reklamowany towar należy dostarczyć osobiście lub przesyłką pocztową na adres: Hurtownia Kosmetyków profesjonalnych „ELARTO”, ul. Nałkowkiej 13, 42-200 Częstochowa.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne Nabywca składa na „Druku zgłoszenia naprawy” znajdującym się na stronie www.elarto.pl (w zakładce: regulamin sklepu). Druk zgłoszenia powinien być wypełniony czytelnie oraz podpisany przez Nabywcę.
 6. W momencie gdy Nabywca decyduje się na wysyłkę reklamowanego towaru, przesyłka  powinna być wyraźnie oznaczona napisem „reklamacja”.
 7. Reklamowany towar powinien być odpowiednio zabezpieczony podczas wysyłki. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku złego zabezpieczenia, lub jego braku, podczas transportu od Nabywcy do serwisu.
 8. Serwis zobowiązuje się do ustosunkowania się do żądań Nabywcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty dostarczenia reklamowanego towaru do serwisu. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu, jednak nie powinien przekroczyć 28 dni roboczych.
 9. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych z powodu złego użytkowania sprzętu, niezgodnego z instrukcją obsługi lub złego przechowywania oraz nieodpowiedniej konserwacji (w przypadku sprzętów posiadających obudowę z tworzywa sztucznego lub szkła należy używać wyłącznie produktów bezalkoholowych, np.Mikrozid Sensitive Liquid)
 10. Gwarancja nie obejmuje również urządzeń których stan wskazuje na to, że były one naprawiane poza serwisem.
 11. Gwarancja nie obejmuje części szklanych, przewodów zasilających, obudowy, łożysk, dysz materiałów techniczno-eksploatacyjnych ulegających naturalnemu zużyciu.
 12. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Nabywcy (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 13. W przypadku braku ważnej Karty Gwarancyjnej lub gdy gwarancja wygasła naprawa będzie miała charakter odpłatny. Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania o kosztach naprawy. Jednocześnie sprzedawca informuje, że naprawy do 100 zł netto będą wykonywane bez akceptacji zgłaszającego sprzęt do naprawy. W przypadku rezygnacji z naprawy lub gdy okaże się że sprzęt jest sprawny pobrana zostanie opłata serwisowa i transportowa w wysokości 50 zł netto.
 14. Naprawy pogwarancyjne przyjmowane będą wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu drogą mailową na adres kasia@elarto.pl, telefonicznie pod numerem tel. 34 344-14-14 lub w siedzibie hurtowni ELARTO w Częstochowie przy ul. Nałkowskiej 13.
 15. Nie zastosowanie się Nabywcy do „Ogólnych warunków gwarancji” może prowadzić do zdecydowanego wydłużenia czasu rozpatrzenia reklamacji.

VII. Reklamacja

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121).

 2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

 3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

 5. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.

 6. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

 7. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

 8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

 9. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

 10. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 11. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

 12. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

 13. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany w części III ust. 4 pkt c niniejszego regulaminu.

 14. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 15. W przypadku gdy Klient przy odbiorze przesyłki stwierdzi jej uszkodzenie, powinien w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz  niezwłocznie poinformować sprzedawcę o zaistniałej sytuacji.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: Elarto Elżbieta Trzeciak ul. Nałkowskiej 13, 42-200 Częstochowa.

 4. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy Elarto Elżbieta Trzeciak ul. Nałkowskiej 13, 42-200 Częstochowa.

 6. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.

 7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub innego, wcześniej ustalonego z Konsumentem.

 8. Konsument nie ponosi kosztów zwrotu Towaru Sprzedawcy, z zastrzeżeniem ust. 9.

 9. W sytuacji gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy do Sprzedawcy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, wtedy Sprzedawca zwraca Konsumentowi jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia (art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta - Dz.U. z 2014r. poz. 827).


IX. Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

 3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

 5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.


X. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą Elarto Elżbieta Trzeciak. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.

 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu.

 4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

 5. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.


Wzór odstąpienia od umowyElarto Elżbieta Trzeciak, ul. Nałkowskiej 7, 42-200 Częstochowa

Tel: 34 344-14-14 
Ja, niżej podpisany/-a ....................................., niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ........................................................
1) Data odbioru rzeczy: ...............................
2) Imię i nazwisko konsumenta: ...............................
3) Adres konsumenta: ................................
Podpis konsumenta: ............................... (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Miejscowość, data: ...............................

Kliknij i pobierz "Druk zgłoszenia naprawy gwarancyjnej (reklamacyjnej) / pogwarancyjnej" 
 • Jakie marki znajdę w ofercie hurtowni elarto?

  W hurtowni znajdziesz przede wszystkim rosnący z roku na rok asortyment naszej marki własnej elarto. Ponadto posiadamy szeroki wachlarz ofertowy innych produktów, które z powodzeniem mogą być używane w salonach kosmetycznych. Do najpopularniejszych producentów zaliczają się m.in. Norel, Apis, Bielenda, Farmona, Podopharm, Aarkada, Studex, Staleks.

 • W jakich godzinach i w jaki sposób mogę skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta?

  W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami telefonicznie od poniedziałku do piątku w  godz. 9-16 pod numerem 34 344 14 14 lub mailowo - pisząc na adres: sklep@elarto.pl, nasz pracownik udzieli szczegółowych informacji.

 • Jakie zalety ma założenie konta klienta?

  Zakładając konto zyskujesz możliwość zakupu produktów, które mają ukryte ceny z uwagi na ich specjalistyczny charakter i przeznaczenie dla branży kosmetycznej, podologicznej i fryzjerskiej, a po spełnieniu określonych warunków również możliwość zakupu produktów selektywnej marki Podopharm. Ponadto otrzymujesz dostęp do historii zamówień, gdzie możesz śledzić aktualny status swojego zamówienia.

 • Czy mogę złożyć zamówienie bez rejestracji?

  Jest możliwość złożenia zamówienia jako gość, natomiast część produktów oferowanych na naszej stronie nie jest dostępna bez zalogowania - mają ukryte ceny i nie ma możliwości dodania ich do koszyka.

 • Dlaczego mój kod rabatowy nie działa?

  Kody rabatowe nie łączą się z innymi promocjami na stronie. Jeśli w koszyku spełnione są wszystkie wymagane warunki (np. kod obejmuje tylko jedną wybraną markę) sprawdź czy kod rabatowy został wpisany poprawnie i bez zbędnych spacji. Pamiętaj, że przyznane kody rabatowe mają określoną datę ważności. Jeśli wszystkie warunki zostały spełnione i kod jest ważny, a rabat nadal nie działa, prosimy o kontakt: marketing@elarto.pl

 • Jak otrzymać powiadomienie o powrocie produktu do sprzedaży?

  Na stronie produktu, pod ceną znajdziesz informację “Podaj nam swój adres e-mail, a powiadomimy Cię o dostępności produktu”, pod tym komunikatem znajduję się okno, w które należy wpisać swój adres e-mail. Jak tylko produkt wróci do ponownej sprzedaży otrzymasz powiadomienie o jego dostępności. 

 • Jaki jest czas realizacji zamówienia?

  Staramy się realizować zamówienia tak szybko, jak jest to możliwe - zamówienia, za które płatność została zaksięgowana do godziny 13:00 są przeważnie wysyłane jeszcze tego samego dnia. Zamówienia złożone w późniejszych godzinach lub w weekend są wysyłane w kolejny dzień roboczy. Produkty dostępne na zamówienie mają wydłużony czas realizacji - 7 dni roboczych, które są liczone od momentu zaksięgowania wpłaty. 

 • W jaki sposób mogę opłacić moje zamówienie?

  Zamówienie możesz opłacić za pomocą następujących form płatności:

  - BLIK,
  - przelewy online,
  - płatności kartami,
  - Apple Pay,
  - Google Pay,
  - płatności odroczone PayPo,
  - system ratalny.

  Jest także możliwość złożenia zamówienia z płatnością za pobraniem – płatne przy odbiorze.

  Wybierając się bezpośrednio do naszej siedziby możesz opłacić zamówienie gotówką lub kartą.

 • Czy jeśli miałam problem z płatnością mogę zapłacić za zamówienie tradycyjnym przelewem?

  Tak, oczywiście. Poniżej znajdują się dane do przelewu:

  elarto Elżbieta Trzeciak
  ul. Zofii Nałkowskiej 7
  42-200 Częstochowa
  mBank 47 1140 2004 0000 3702 8063 2978

  Prosimy o umieszczenie numeru zamówienia w tytule przelewu.

 • Jakie formy dostawy są dostępne i jakie są ich koszty?

  Zamówienia wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej Ruch (Orlen Paczka), In Post lub firmy DPD.

  Opłata za wysyłkę (ceny w zł):

  - automaty paczkowe i punkty odbioru Orlen Paczka - płatność kartą/przelew bankowy: 9,99 zł brutto

  - paczkomaty InPost - płatność kartą/przelew bankowy: 11,99 zł brutto

  - paczkomaty InPost w weekend - płatność kartą/przelew bankowy: 16,99 zł brutto

  - firma kurierska InPost/DPD - płatność kartą/przelew bankowy: 14,99 zł brutto

  - firma kurierska InPost/DPD płatność przy odbiorze: 19,99 zł brutto

  - darmowa wysyłka* - przesyłki krajowe przy zamówieniach doręczanych w dni robocze powyżej 300 zł brutto (nie obejmuje towarów wysyłanych przesyłką gabarytową, takich jak fotele kosmetyczne, autoklawy).

  *wyjątek mogą stanowić okazjonalne akcje specjalne - informacja zawsze znajduje się na stronie głównej Sklepu.

  Powyższe ceny przesyłek nie dotyczą przesyłek gabarytowych, towarów wysyłanych na paletach. Ceny przesyłek gabarytowych obliczane są indywidualnie i określone są w podsumowaniu zamówienia.

  Koszty dostawy dotyczą dostaw na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

  Istnieje również możliwość odbioru osobistego w punkcie odbioru zamówień, który znajduje się przy ul. Gruszowej 18 w Częstochowie (pn. - pt. w godz.: 09:00 - 16:00).

 • Czy jest możliwość wysyłki zamówienia za granicę?

  Tak, na bieżąco aktualizujemy listę dostępnych krajów, więc prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. 9-16 pod numerem 34 344 14 14 lub mailowy: sklep@elarto.pl, nasz pracownik udzieli Ci szczegółowych informacji.

 • Jak złożyć zamówienie z wysyłką zagraniczną?

  Aby złożyć zamówienie z wysyłką zagraniczną złóż zamówienie przez stronę naszego sklepu, wypełnij dane kontaktowe - nasz system ma pewne ograniczenia, więc dla pewności wpisz dokładne dane do faktury i wysyłki w polu “Dodatkowych informacji” oraz wybierz opcję dostawy “Odbiór osobisty” i formę płatności “Płatność przy odbiorze”.

  W przypadku działalności rejestrowanej po zweryfikowaniu przez nas numeru NIP w VIES zamówienie zostanie zrealizowane bez naliczania podatku VAT. Następnie prześlemy na Twój adres e-mail proformę do opłacenia przelewem. W przypadku faktury z VAT 0% po zaksięgowaniu płatności dostarczymy Ci drogą elektroniczną dokumenty zakupu, które należy podpisać i odesłać nam w odpowiedzi zwrotnej.

  Z uwagi na to, że koszty dla wysyłek zagranicznych przeliczane są indywidualnie w przypadku zapytań o dokładne koszty lub wyjaśnienie całej procedury prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. 9-16 pod numerem 34 344 14 14 lub mailowy: sklep@elarto.pl, nasz pracownik udzieli szczegółowych informacji.

 • Czy mogę odebrać swoje zamówienie osobiście?

  Tak, istnieje taka możliwość. Zamówienia można odbierać osobiście w siedzibie firmy w Częstochowie przy ul. Gruszowej 18, od poniedziałku do piątku w godz. 9-16 w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.

 • W jaki sposób mogę śledzić swoje zamówienie?

  Szczegółowe informacje odnośnie swojego zamówienia i jego aktualny status oraz numer śledzenia przesyłki znajdziesz w zakładce “Historia zamówień” po zalogowaniu do konta klienta. Ponadto o zmianach statusu zamówienia będziesz informowana/y mailowo.

 • Czy mogę zmienić zamówienie po jego złożeniu?

  Niestety nie ma takiej możliwości w panelu klienta na naszej stronie, ale oczywiście jest możliwość modyfikacji zamówienia, jeśli jeszcze nie zostało ono spakowane. Aby wprowadzić zmiany skontaktuj się z nami telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 9-16 pod numerem 34 344 14 14. 

 • Czy mogę zmienić adres doręczenia po złożeniu zamówienia?

  Do momentu wysłania zamówienia możemy dowolnie zmienić adres doręczenia. Z kolei już po nadaniu paczki możemy przekierować paczkę na inny adres tylko w przypadku opcji dostawy kurierem DPD lub InPost, w przypadku przesyłki paczkomatowej nie jesteśmy w stanie zmienić punktu doręczenia.

 • Czy istnieje możliwość anulowania zamówienia?

  Jeśli po złożeniu zamówienia jednak zmienisz zdanie oczywiście możesz anulować zamówienie - skontaktuj się z nami telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 9-16 pod numerem 34 344 14 14 lub mailowo - pisząc na adres: sklep@elarto.pl.

 • Czy mogę zwrócić zakupiony towar? Jeśli tak, jakie są warunki zwrotu?

  Jeśli jesteś:

  - konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta,
  - przedsiębiorcą, któremu zgodnie z przepisami prawa przysługują uprawnienia konsumenta (dokonałeś zakupu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale przedmiot umowy, czyli zakupiony towar, nie ma dla Ciebie charakteru zawodowego, który zostaje określony w związku z przedmiotem wykonywanej przez Ciebie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej),

  możesz odstąpić od umowy zakupu bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Klient.

  Możesz zgłosić zwrot na dwa sposoby:

  - pisemnie na adres: elarto, ul. Gruszowa 18, 42-200 Częstochowa
  - w formie elektronicznej na adres: elarto@elarto.pl

  Dla ułatwienia zgłoszenia zwrotu skorzystaj z naszego gotowego wzoru: Formularz odstąpienia od umowy/zwrotu.

  Następnie nadaj paczkę na adres:
  elarto.pl
  ul. Gruszowa 18
  42-215 Częstochowa
  telefon: 34 344 14 14

  Nie odbieramy przesyłek z paczkomatu.

  Zwrot należności otrzymasz maksymalnie do 14 dni od dnia otrzymania przez nas oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

 • W jaki sposób mogę złożyć reklamację?

  W naszej ofercie znajdują się tylko produkty wysokiej jakości, starannie wykonane, solidne i bezpieczne. Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie produkty przed wysyłką były odpowiednio zabezpieczone, dlatego też reklamacje zdarzają się niezwykle rzadko. Każdy produkt, na tyle na ile jest to możliwe, przed wysyłką jest sprawdzany i jeżeli cokolwiek wzbudza nasze wątpliwości, na pewno takiego produktu do Ciebie nie wyślemy. Jeżeli jednak okazałoby się, że produkt ma wady, jest niekompletny, jest niezgodny z opisem itd. masz prawo złożyć reklamację.

  Możesz złożyć reklamację na dwa sposoby:

  - pisemnie na adres: elarto, ul. Gruszowa 18, 42-200 Częstochowa
  - w formie elektronicznej na adres: elarto@elarto.pl

  Zalecamy podanie w opisie reklamacji:

  - informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, możesz również dołączyć zdjęcie wady (zdjęcie nie jest oczywiście obowiązkowe, ale często pozwala na dokładniejsze zapoznanie się z wadą),
  - Twoich danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

  Dla ułatwienia zgłoszenia reklamacji skorzystaj z naszego gotowego wzoru: Formularz reklamacji.

  Po przesłaniu nam zgłoszenia reklamacyjnego natychmiast poinstruujemy Cię o dalszych krokach. Na ustosunkowanie się do reklamacji mamy 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji powiadomimy Cię drogą mailową. Jeżeli okaże się, że niezbędne będzie dostarczenie do nas reklamowanego produktu, poprosimy Cię o przygotowanie go do wysyłki, a następnie wyślemy do Ciebie kuriera, który w uzgodnionym terminie odbierze od Ciebie produkt na nasz koszt.

Produkt został dodany do koszyka
x
Do darmowej wysyłki brakuje
Ilość produktów w twoim koszyku: . Ilość produktów w twoim koszyku: 1.
Razem produkty:
Dostawa:
Razem:
Kontynuuj zakupy Zamów