Regulamin newslettera

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTERA

SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO

(obowiązujący od 25.03.2024)

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newslettera SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO, udostępnianego przez Elżbietę Trzeciak, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Elarto Elżbieta Trzeciak z siedzibą przy ul. Nałkowskiej 7, 42-218 Częstochowa, NIP: 5731712226, REGON: 152145580, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, będącą właścicielem Sklepu internetowego ELARTO.

 1. Dane kontaktowe SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO: Elarto Elżbieta Trzeciak 42-215 Częstochowa ul. Gruszowa 18, e-mail: sklep@elarto.pl, tel.: 34 344-14-14.

 2. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług Newslettera SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO, należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

 3. Korzystanie z usługi Newslettera SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO uzależnione jest posiadaniem przez Użytkownika:

  • a) dostępu do określonych urządzeń, w tym w szczególności komputera lub innego urządzenia multimedialnego posiadającego dostęp do sieci Internet,
  • b) dostępu do przeglądarki internetowej,
  • c) posiadaniem aktywnego oraz prawidłowo skonfigurowanego adresu poczty elektronicznej (adresu email) i/lub
  • d) posiadaniem numeru telefonu.
 4. Usługa Newsletter SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony, do momentu rezygnacji z usługi przez Użytkownika lub zaprzestania świadczenia usługi przez SKLEP INTERNETOWY ELARTO.

 5. W ramach usługi Newsletter SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO, na adres e-mail wskazany przez użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości push w aplikacjach, wiadomości wyświetlane lub wysłane na numer telefonu wskazany przez użytkownika za pośrednictwem wiadomości SMS, MMS wysyłana jest informacja o produktach oferowanych przez SKLEP INTERNETOWY ELARTO, nowościach, aktualnych promocjach, konkursach.

 6. Newsletter SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO wysyłany jest nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu.

 7. Informacje przekazywane za pośrednictwem usługi Newsletter SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO kierowane są do użytkownika w formie listu elektronicznego na wskazany przez niego adres e-mail (adres poczty elektronicznej), jak również wiadomości push w aplikacjach, wiadomościach wyświetlanych lub wysłanych.

 8. Zamówienie usługi (subskrypcja) Newsletter SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO jest możliwa po wykonaniu przez użytkownika następujących czynności:

  • a) wpisanie (podanie) adresu poczty elektronicznej i/lub numeru telefonu użytkownika w formularzu udostępnianym na stronie www.elarto.pl lub w momencie rejestracji nowego Użytkownika SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO i wyrażenie przez niego zgody na otrzymywanie informacji handlowych, poprzez kliknięcie przycisku „OK”, a także poprzez podanie adresu e-mail i/lub numeru telefonu w formularzu rejestracyjnym SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO,
  • b) wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych i informacji o promocjach za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej, na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.),
  • c) w przypadku wpisania w formularzu numeru telefonu, wyrażenie zgody na używanie przez Elżbietę Trzeciak, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Elarto Elżbieta Trzeciak, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych użytkownika, dla celów marketingu bezpośredniego i przesyłania Newslettera SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648 ze zm.),
  • d) zapoznanie się i zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu,
  • e) użytkownicy wyrażający chęć subskrypcji w momencie rejestracji w SKLEPIE INTERNETOWYM ELARTO, dodatkowo muszą kliknąć w link potwierdzający rejestrację przekazany na adres e-mail użytkownika w przesłanej przez SKLEP INTERNETOWY ELARTO wiadomości elektronicznej o tytule „Zanim powiesz "tak"?”
 9. W ramach usługi każdy Newsletter SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO zawiera informację o nadawcy usługi: Elarto Elżbieta Trzeciak z siedzibą przy ul. Nałkowskiej 7, 42-200 Częstochowa, NIP: 5731712226, REGON: 152145580, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO.

 10. Zamówienie usługi Newsletter SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO zgodnie z postanowieniami ust. 8 Regulaminu, skutkuje dodaniem adresu e-mail użytkownika do listy kontaktów elektronicznych Newslettera SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO i/lub dodaniem numeru telefonu do listy kontaktów telefonicznych Newslettera SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej użytkownika lub jego numeru telefonu jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO.

 11. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z usługi Newsletter SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO jest Elżbieta Trzeciak, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Elarto Elżbieta Trzeciak z siedzibą przy ul. Nałkowskiej 7, 42-200 Częstochowa, NIP: 5731712226, REGON: 152145580, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod numerem 74357.

 12. Elżbieta Trzeciak, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Elarto Elżbieta Trzeciak przetwarza przekazane przez użytkowników i zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) i ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.). Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI.

 13. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO, klikając na link umieszczony w stopce każdego Newslettera SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO, o treści: Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij TUTAJ.” „Użytkownik, który udostępnił swoje dane osobowe w postaci numeru telefonu, może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio numer telefonu, na który wysyłany jest Newsletter SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO lub zrezygnować z usługi Newsletter SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO, poprzez zgłoszenie takiego żądania na adres sklep@elarto.pl.

 14. W ramach świadczenia usługi Newsletter SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO Użytkownik zobowiązany jest nie dostarczać oraz nie przekazywać Treści niezgodnych z prawem lub niezgodnych z Regulaminem SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO, określonych w § 13 ust. 2 Regulaminu SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO.

 15. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące usługi Newsletter SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@elarto.pl, formularza kontaktowego lub telefonicznie, pod tel. 34 344-14-14, czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach od 8:00 do 16:00. Opłata za połączenie telefoniczne ze SKLEPEM INTERNETOWYM ELARTO, jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta użytkownik.

 16. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres e-mail podany podczas subskrypcji usługi Newsletter SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli użytkownik wyrazi zgodę na otrzymanie odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej, na adres e-mail inny niż podany w ramach subskrypcji usługi Newsletter SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO lub inny preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia przez SKLEP INTERNETOWY ELARTO. O sposobie rozpatrzenia reklamacji użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, SKLEP INTERNETOWY ELARTO zwróci się do użytkownika o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 17. Elżbieta Trzeciak, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Elarto Elżbieta Trzeciak zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. O każdorazowej zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez przesłanie za pośrednictwem usługi Newsletter SKLEP INTERNETOWY ELARTO oraz na adres e-mail/numer telefonu wskazany podczas subskrypcji usługi informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmian do Regulaminu.

 18. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter SKLEP INTERNETOWY ELARTO w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

 19. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest nieodpłatnie pod adresem www.elarto.pl w zakładce REGULAMIN NEWSLETTER w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik.

 20. Elarto Elżbieta Trzeciak poleca użytkownikom zapoznanie się z Polityką prywatności i plików cookies, dostępną na stronie internetowej pod adresem: www.elarto.pl w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI.


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTERA

SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO

(obowiązujący do 25.03.2024)    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newslettera SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO, udostępnianego przez Elżbietę Trzeciak, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Elarto Elżbieta Trzeciak z siedzibą przy ul. Nałkowskiej 7, 42-200 Częstochowa, NIP: 5731712226, REGON: 152145580, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod numerem 74357, będącą właścicielem Sklepu internetowego ELARTO.

 1. Dane kontaktowe SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO: Elarto Elżbieta Trzeciak 42-215 Częstochowa ul. Gruszowa 18, e-mail: sklep@elarto.pl, tel.: 34 344-14-14.
 2. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług Newslettera SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO, należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Korzystanie z usługi Newslettera SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO uzależnione jest posiadaniem przez Użytkownika:
  • dostępu do określonych urządzeń, w tym w szczególności komputera lub innego urządzenia multimedialnego posiadającego dostęp do sieci Internet,
  • dostępu do przeglądarki internetowej,
  • posiadaniem aktywnego oraz prawidłowo skonfigurowanego adresu poczty elektronicznej (adresu email) i/lub
  • posiadaniem numeru telefonu.
 4. Usługa Newsletter SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony, do momentu rezygnacji z usługi przez Użytkownika lub zaprzestania świadczenia usługi przez SKLEP INTERNETOWY ELARTO.
 5. W ramach usługi Newsletter SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO, na adres e-mail wskazany przez użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości push w aplikacjach, wiadomości wyświetlane lub wysłane na numer telefonu wskazany przez użytkownika za pośrednictwem wiadomości SMS, MMS wysyłana jest informacja o produktach oferowanych przez SKLEP INTERNETOWY ELARTO, nowościach, aktualnych promocjach, konkursach.
 6. Newsletter SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO wysyłany jest nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu.
 7. Informacje przekazywane za pośrednictwem usługi Newsletter SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO kierowane są do użytkownika w formie listu elektronicznego na wskazany przez niego adres e-mail (adres poczty elektronicznej), jak również wiadomości push w aplikacjach, wiadomościach wyświetlanych lub wysłanych.
 8. Zamówienie usługi (subskrypcja) Newsletter SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO jest możliwa po wykonaniu przez użytkownika następujących czynności:
  • wpisanie (podanie) adresu poczty elektronicznej i/lub numeru telefonu użytkownika w formularzu udostępnianym na stronie www.elarto.pl lub w momencie rejestracji nowego Użytkownika SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO i wyrażenie przez niego zgody na otrzymywanie informacji handlowych, poprzez kliknięcie przycisku „OK”, a także poprzez podanie adresu e-mail i/lub numeru telefonu w formularzu rejestracyjnym SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO,
  • wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych i informacji o promocjach za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej, na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.),
  • w przypadku wpisania w formularzu numeru telefonu, wyrażenie zgody na używanie przez Elżbietę Trzeciak, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Elarto Elżbieta Trzeciak, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych użytkownika, dla celów marketingu bezpośredniego i przesyłania Newslettera SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648 ze zm.),
  • zapoznanie się i zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu,
  • użytkownicy wyrażający chęć subskrypcji w momencie rejestracji w SKLEPIE INTERNETOWYM ELARTO, dodatkowo muszą kliknąć w link potwierdzający rejestrację przekazany na adres e-mail użytkownika w przesłanej przez SKLEP INTERNETOWY ELARTO wiadomości elektronicznej o tytule „Zanim powiesz "tak"?”
 9. W ramach usługi każdy Newsletter SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO zawiera informację o nadawcy usługi: Elarto Elżbieta Trzeciak z siedzibą przy ul. Nałkowskiej 7, 42-200 Częstochowa, NIP: 5731712226, REGON: 152145580, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO.
 10. Zamówienie usługi Newsletter SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO zgodnie z postanowieniami ust. 8 Regulaminu, skutkuje dodaniem adresu e-mail użytkownika do listy kontaktów elektronicznych Newslettera SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO i/lub dodaniem numeru telefonu do listy kontaktów telefonicznych Newslettera SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej użytkownika lub jego numeru telefonu jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO.
 11. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z usługi Newsletter SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO jest Elżbieta Trzeciak, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Elarto Elżbieta Trzeciak z siedzibą przy ul. Nałkowskiej 7, 42-200 Częstochowa, NIP: 5731712226, REGON: 152145580, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod numerem 74357.
 12. Elżbieta Trzeciak, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Elarto Elżbieta Trzeciak przetwarza przekazane przez użytkowników i zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) i ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.). Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI.
 13. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO, klikając na link umieszczony w stopce każdego Newslettera SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO, o treści: Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij TUTAJ.” „Użytkownik, który udostępnił swoje dane osobowe w postaci numeru telefonu, może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio numer telefonu, na który wysyłany jest Newsletter SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO lub zrezygnować z usługi Newsletter SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO, poprzez zgłoszenie takiego żądania na adres sklep@elarto.pl.
 14. W ramach świadczenia usługi Newsletter SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO użytkownik zobowiązany jest nie dostarczać oraz nie przekazywać treści o charakterze bezprawnym.
 15. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące usługi Newsletter SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@elarto.pl, formularza kontaktowego lub telefonicznie, pod tel. 34 344-14-14, czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach od 8:00 do 16:00. Opłata za połączenie telefoniczne ze SKLEPEM INTERNETOWYM ELARTO, jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta użytkownik.
 16. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres e-mail podany podczas subskrypcji usługi Newsletter SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli użytkownik wyrazi zgodę na otrzymanie odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej, na adres e-mail inny niż podany w ramach subskrypcji usługi Newsletter SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO lub inny preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia przez SKLEP INTERNETOWY ELARTO. O sposobie rozpatrzenia reklamacji użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, SKLEP INTERNETOWY ELARTO zwróci się do użytkownika o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 17. Elżbieta Trzeciak, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Elarto Elżbieta Trzeciak zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. O każdorazowej zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez przesłanie za pośrednictwem usługi Newsletter SKLEP INTERNETOWY ELARTO oraz na adres e-mail/numer telefonu wskazany podczas subskrypcji usługi informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmian do Regulaminu.
 18. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter SKLEP INTERNETOWY ELARTO w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
 19. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest nieodpłatnie pod adresem www.elarto.pl w zakładce REGULAMIN NEWSLETTER w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik.
 20. Elarto Elżbieta Trzeciak poleca użytkownikom zapoznanie się z Polityką prywatności i plików cookies, dostępną na stronie internetowej pod adresem: www.elarto.pl w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI.

Produkt został dodany do koszyka
x
Do darmowej wysyłki brakuje
Ilość produktów w twoim koszyku: . Ilość produktów w twoim koszyku: 1.
Razem produkty:
Dostawa:
Razem:
Kontynuuj zakupy Zamów